Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Kristinehamns förskolors Planeringsmall 23/24

Testförskola 1, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 30 maj 2023

Här kan ni följa (fyll i er avdelnings namn) planering kring vår utbildning och undervisning för att främja barnens utveckling och lärande.

 

VÅR VISION:
På vår förskola har barnen huvudrollen, där organiserar vi vår målstyrda utbildning utifrån barnens behov.

Barnens intresse, tankar och åsikter lägger grunden för vår undervisning.
Barnen ska ges möjligheter att utforska, ställa frågor och våga utmana förväntade normer.
Förskolan är den mötesplats där olikheter är en tillgång och där varje individ kan uppleva att den vill, kan och vågar.Vi utbildar för det som är och det som ska komma.

 

Var är vi?

- Nulägesbeskrivning som utgår från resultat och måluppfyllelse utifrån bubblan "Hur blev det?" 

  • Beskriv barngruppens nuläge utifrån intresse, erfarenheter, utveckling, anpassningar och handlingsplaner.

 

  • Hur lär sig barnen bäst i nuläget?

 

Vart ska vi?

 

- Nulägesbedömning av vad som behöver utvecklas i undervisningen 

  • Var finns utvecklingsbehoven utifrån läroplanen och arbetsplanens 10 fokusmål?

  • Vad vill vi ska hända (målet) / vilka effekter vill vi se (indikatorer)?

 

Hur gör vi?

- Planering kring hur utvecklingsinsatserna ska genomföras

  • Vilka kunskaper utifrån utvecklingsgrupper, beprövad erfarenhet, forskning eller litteratur behöver vi använda oss av för att lyckas?

 

  • På vilket sätt ska vi förändra innehåll i lekar, aktiviteter, material och miljö för att anpassa och utmana barnens lärande (expanderat lärande)?

 

  • Vilka arbetsprocesser ska vi erbjuda för att utveckla vår utbildning?

 

  • Hur ska vi dokumentera effekterna och få syn på barnets progression (indikatorer)?

 

  • Vem gör vad och när?

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback