Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK åk 7-9

Skapad 2012-10-22 18:19 i Gemensamt i Oskarshamn Oskarshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Förmågan att läsa på årskursanpassad nivå
Läser delvis med flyt
Läser med flyt
Läser med gott flyt
Läser med mycket gott flyt
Förmågan att förstå och tolka ord, begrepp och olika slags texter lämpliga för årskursen
Förstår och tolkar delvis det huvudsakliga innehållet eller tydliga detaljer i texten utifrån egna erfarenheter
Förstår och tolkar det huvudsakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten utifrån egna erfarenheter
Förstår och tolkar helhet, detaljer samt budskap som står mellan raderna i en text utifrån egna erfarenheter
Förstår och tolkar helhet och detaljer. Kan tolka, analysera och resonera kring innehåll och budskap egna erfarenheter
Förmåga att analysera skönlitteratur anpassade för årskursen
Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om budskap i skönlitteratur.
Gör analyser genom att tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till -egna erfarenheter, -livsfrågor, -omvärldsfrågor och -kopplingar till upphovsman. Drar till viss del underbyggda slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till -egna erfarenheter, -livsfrågor, -omvärldsfrågor och -kopplingen till upphovsman. Drar relativt väl underbyggda slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Gör analyser genom att tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till -egna erfarenheter, -livsfrågor, -omvärldsfrågor och -kopplingen till upphovsman. Drar väl underbyggda slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.
Förmågan att skriva olika slags texter lämpliga för årskursen.
Skriver med lärarstöd olika texter men är osäker på texters specifika särdrag.
Skriver olika slags texter med en i huvudsak fungerande struktur och med viss språklig variation.
Skriver olika slags texter med en relativt väl fungerande struktur och relativt god språklig variation.
Skriver olika slags texter med en väl fungerande struktur och god språklig variation.
Förmåga att bearbeta egna och andras texter på årskursanpassad nivå.
Bearbetar texter med stöd.
Bearbetar texter utifrån respons på ett fungerande sätt. ger enkla omdömen om texter.
Bearbetar texter utifrån respons på ett relativt väl fungerande sätt. Ger utvecklade omdömen om texter.
Bearbetar texter utifrån respons på ett väl fungerande sätt. ger välutvecklade omdömen om texter.
Förmågan att muntligt presentera på årskursanpassad nivå med hjälp av språkliga strategier.
Är osäker på användandet av olika språkliga strategier. Genomför med lärarstöd mycket enkla muntliga presentationer.
Väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. Förbereder och genomför enkla muntliga presentationer.
Väljer och använder relativt fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. Förbereder och genomför utvecklade muntliga presentationer.
Väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. Förbereder och genomför välutvecklade muntliga presentationer.
Förmågan att samtala på årskursanpassad nivå med hjälp av språkliga strategier
(samtala om, diskutera, argumentera)
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kan ställa frågor till övriga. Väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan kommentera det andra säger samt ställa frågor till övriga. Väljer och använder relativt fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa, utveckla och nyansera samtal. Ställer följdfrågor och följer upp olika perspektiv på ämnet. Väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Förmågan att söka, sammanställa och värdera information på en årskursanpassad nivå.
Behöver stöd för att söka och få fram information.
Söker,använder, värderar och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor.
Söker, använder, värderar och sammanställer information från ett relativt varierat urval av källor
Söker, använder, värderar och sammanställer informationen från ett varierat urval av källor.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: