Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska (ESP-europeisk språkportfolio)

Skapad 2012-11-04 13:38 i Freinetskolan Mimer Freinet
Europeisk språkportfolio, ESP, är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Det är framtaget i samarbete med Europarådet med dessa två syften: -att motivera elever att lära sig språk och göra det möjligt för dem att följa den egna språkinlärningen och språkutvecklingen -att ge elever en dokumentation av de språkliga färdigheter de lyckats uppnå och de betydelsefulla kontakter de har med andra kulturer
Grundskola 1 – 9 Engelska

ESP är ett pedagogiskt språkverktyg som används för att eleverna ska bli medvetna om sin språkinlärning och språkutveckling.
Läs mer om verktyget på www.skolverket.se

Kunskapsnivåerna är indelade i nybörjarnivå, fortsättningsnivå och avancerad nivå.
I trean, fyran och femman arbetar vi med nivån A; nybörjarnivå.

FÖRSTÅELSE

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
A 1
A 2
B1
B2
C1
C2
Lyssna
Kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser om sig själv , familjen och den direkta omgivningen, i långsamt och tydligt tal.
Kan förstå fraser och mycket vanliga ord som gäller personliga förhållanden, t ex om sig själv, familjen, närmiljön, vardagliga sysselsättningar samt anställning. kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden.
Kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser som man regelbundet stöter på i arbete, skola och på fritid osv. Kan förstå många radio- och TV-program om dagsakuella frågor eller om ämnen av personligt intresse om språket talas relativt långsamt och tydligt.
Kan förstå längre framställningar, t ex föreläsningar samt följa med i mer komplicerad argumentation, dock under förutsättning att ämnet är någorlunda bekant.
Kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat och sammanhanget enbart antyds utan att klart uttryckas. Kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning.
Har inga svårigheter att förstå något slags talat språk, vare sig i direktkontakt eller via radio, TV och film. Förstår även tal i högt tempo som det talas av en infödd under förutsättning att man hunnit vänja sig vid den regionala varianten i språket.
Läsa
kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar, t ex på anslag, affischer eller i kataloger.
Kan läsa mycket korta och enkla texter. Kan hitta viss information som behövs i enkelt och vardagligt material som annonser, prospekt, matsedlar och tidtabeller. Kan förstå korta och enkla personliga brev.
Kan förstå texter som till största delen består av högfrekvent språk som hör till vardag och och arbete. Kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i personliga brev.
Kan läsa artiklar och rapporter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter. Kan förstå samtida litterär prosa.
Kan förstå långa och komplicerade faktatexter liksom litterära texter och uppfatta skillnader i stil. Kan förstå fackartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter.
kan utan ansträngning läsa praktiskt taget allt skrivet språk, även abstrakta texter som är konstruellt och språkligt komplicerade, t ex manualer, facklitteratur eller litterära verk.

TALA

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
A 1
A 2
B1
B2
C1
C2
Tala
Kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var man bor och människor man känner.
Kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min familj och andra människor, deras levnadsvillkor, egen utbildning samt nuvarande och tidigare arbetsuppgifter.
Kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter, händelser, egna drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Kan kortfattat ge skäl och förklaring till egna åsikter och planer. Kan berätta en historia eller återberätta händelseförloppet i en bok eller film och beskriva egna intryck.
Kan klart och detaljerat beskriva förhållanden inom egna intresse- och erfarenhetsområden. Kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika altrenativ.
Kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden med sidoteman och anknytningar. Kan utveckla speciella aspekter samt runda av framställningen med en konsekvent slutsats.
Kan presentera en klar och flytande beskrivning eller argumentation som i stil passar sammanhanget. Kan presentera en effektiv logisk struktur som hjälper mottagaren att lägga märke till och minnas viktiga punkter.
Prata med andra
Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd att tala långsamt och upprepa eller omformulera vad som sagts eller hjälpa att formulera det som man själv vill säga. Kan ställa och besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller inom vanliga ämnesområden.
Kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar. Kan fungera i mycket korta sociala samtal, men förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet.
Kan fungera i de flesta situationer som kan uppstå vid resor i länder eller områden där språket talas. Kan utan förberedelser gå in i ett samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet, t ex familj, fritidsintressen arbete, resor och aktuella händelser.
Kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att jag kan umgås med infödda på ett naturligt sätt. Kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen och förklara och försvara egna åsikter.
Kan uttrycka sig flytande och spontant och utan med alltför tydlighet söka efter rätt uttryck. Kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål. Kan formulera idéer och åsikter med viss precision samt med viss skicklighet anpassa sig efter den person man talar med.
Kan utan ansträngning ta del i vilka samtal och diskussioner som helst och effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck. Kan uttrycka sig flytande och överföra nyanser med viss precision. Vid eventuella språkliga svårigheter kan man kringgå dessa genom omformuleringar så smidigt att andra knappast märker det.

SKRIVA

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
A 1
A 2
B1
B2
C1
C2
Skriva
kan skriva korta, enkla meddelanden, t ex vykort med hälsningar. Kan fylla i personliga uppgifter uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär.
Kan skriva korta, enkla meddelanden och föra enkla anteckningar. Kan skriva ett mycket enkelt personligt brev, t ex för att tacka för något.
Kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända eller av personligt intresse. Kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.
Kan skriva klar och detaljerad text inom egna intresseområden. Kan skriva en uppsats eller rapport som förmedlar information eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt. Kan skriva brev som framhäver den personliga innebörden av händelser och erfarenheter.
Kan uttrycka mig i klar och välstrukturerad text med utförligt angivna synpunkter och förklaringar. Kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev,en uppsats eller en rapport och argumentera för vad som anses viktigt. Kan välja en stil som är anpassad till den tänkta läsaren.
Kan skriva klar och flytande text i en stil som passar tillfället. Kan skriva komplexa brev, rapporter eller artiklar som presenterar ett ämne på ett logiskt och effektivt sätt som hjälper läsaren att lägga märke till och minnas viktiga punkter. Kan skriva sammanfattningar och översikter över facktexter eller litterära verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: