Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa - Övergripande matris åk 7-9

Skapad 2012-12-03 16:15 i Friskolan Metis Grundskolor
Övergripande formativ matris i Idrott & Hälsa. Bygger på bedömningsstödet från Skolverket och deras konkretiserande bedömningsaspekter. Innehåller ej de korrekta kunskapskraven utan är mer till hjälp för eleven att utvecklas i ämnet.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Övergripande formativ matris i Idrott & Hälsa klass 7-9 för att hjälpa dig som elev att utvecklas i ämnet.

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Rörelse
Eleven rör sig mindre rytmiskt och med bristande balans
Eleven rör sig med relativt god rytm och balans
Eleven rör sig med god rytm, precision och balans
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Eleven rör sig med långsamma och stela rörelser med mindre konsekventa rörelseövergångar
Eleven rör sig med relativt väl etablerad och konsekventa rörelser med stabila rörelseövergångar
Eleven rör sig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar
Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök för att utföra rörelsen
Eleven är till övervägande del beslutsam och kan upprepa rörelsen med liknande resultat
Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat
Eleven rör sig mindre ekonomiskt; dvs. ett rörelsemönster med delvis avvägd kraftinsats
Eleven rör sig till övervägande del ekonomiskt; ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats
Eleven rör sig ekonomiskt ; ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats
Deltagande i lekar & spel
Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelen når sitt syfte
Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte
Eleven är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte
Eleven deltar i begränsat samspel med andra personer
Eleven deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer
Eleven deltar i ett utvecklat samspel med andra personer
Rörelse till musik
Eleven kan till viss del anpassa sina rörelserna i relation till den valda musiken
Eleven kan anpassa rörelserna relativt väl i relation till den valda musiken
Eleven kan anpassa rörelserna väl i relation till den valda musiken
Sätta samman rörelser till given musik
Eleven kan till viss del röra sig till till musiken grundpuls med olika rytmiseringar
Eleven kan röra sig relativt väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Eleven kan röra sig väl i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
Eleven kan till viss del anpassa rörelsen till syfte och sammanhang (traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram)
Eleven kan anpassa rörelserna relativt väl till syfte och sammanhang och välja strategier för detta.(traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram)
Eleven kan anpassa rörelserna väl till syfte och sammanhang och även välja en väl fungerande strategie för detta.(traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram)
Hälsa och livsstil
Eleven kan sätta upp mål som i huvudsak är realistiska och motiverade
Eleven kan sätta upp mål som är relativt realistiska och motiverade
Eleven kan sätta upp mål som är realistiska och motiverade
Effekter av fysiska aktiviteter och förutsättningar för hälsa.
Eleven kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål
Eleven kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är relativt motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål
Eleven kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som är motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål
Rörelseprojektet ligger till stor del som grund för bedömningen
Eleven kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relationen till egna upplevelser.
Eleven kan ge en utvecklad och relativt underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relationen till egna upplevelser.
Eleven kan ge en väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relationen till egna upplevelser.
Eleven kan ge enkla exempel på och föra ett till viss del underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.
Eleven kan ge utvecklade exempel på och föra ett relativt underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.
Eleven kan ge välutvecklade exempel på och föra ett väl underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.
Friluftsliv och utevistelse (läger)
Eleven kan till viss del planera och organisera enklare friluftsaktiviteter. Eleven känner till rättigheter och skyldigheter i naturen (allemansrätten).
Eleven kan relativt väl planera och organisera enklare friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till förhållanden, miljöer och regler.
Eleven kan planera och organisera friluftsaktiviteter med god anpassning till förhållanden, miljöer och regler.
Lägerskola & Friluftsdagar
Eleven har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Eleven behärskar enklare friluftslivsteknik (göra upp/släcka eld, kniv, knopar, laga mat, stormkök, vindskydd, m.m.)
Eleven behärskar mer avancerad friluftslivsteknik (göra upp/släcka eld, kniv, knopar, laga mat, stormkök, vindskydd, m.m.) samt visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser i olika miljöer.
Friluftsliv och utevistelse
Eleven kan orientera sig i kända skogsmiljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Mer träning behövs för säker orientering i okända miljöer. Eleven kan orientera sig i kända miljöer, bl.a stadsmiljö, s.k. stads-OL.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Orientering
Eleven kan med viss säkerhet passa in kartan efter kompassen samt ta ut en kompassriktning.
Eleven kan med relativt god säkerhet passa in kartan efter kompassen samt ta ut en kompassriktning.
Eleven kan med god säkerhet passa in kartan efter kompassen samt ta ut en kompassriktning.
Eleven har grundläggande kunskaper om kartans symboler samt uppbyggnad
Eleven har goda kunskaper om kartans symboler samt uppbyggnad.
Eleven har mycket goda kunskaper om kartans symboler samt uppbyggnad.
Första hjälpen, säkerhet och risk
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt lägga tryckförband på ett öppet sår, skadeförebygga en stukad fot samt lägga en person i stabilt sidoläge efter skador som inträffat.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt lägga tryckförband på ett öppet sår, skadeförebygga en stukad fot samt lägga en person i stabilt sidoläge efter skador som inträffat.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt lägga tryckförband på ett öppet sår, skadeförebygga en stukad fot samt lägga en person i stabilt sidoläge efter skador som inträffat.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av risker förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av risker förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av risker förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Simning
(Obligatoriskt kunna simma 200 m varav 50 m i ryggläge)
Eleven kan simma 200m varav 50m i ryggläge men har vissa problem med tekniken (svaga bentag, stickfot, svårt med koordinationen)
Eleven har god vattenvana och kan simma 200m utan problem med tekniken. Eleven har god teknik och orkar simma en längre sträcka.
Eleven har mycket god teknik i både bröstsim/ryggsim och behärskar även crawl eller fjärilsim
Livräddning och nödsituationer
Eleven klarar att livrädda med eller utan hjälpmedel men har problem med bogseringen (svaga bentag, böjda armar).
Eleven klarar livrädda med eller utan hjälpmedel och har god teknik vid bogsering.
Eleven genomför livräddningens alla moment med eller utan hjälpredskap med mycket god teknik, säkerhet och förmåga
Dyka efter ring/docka, bogsering och upptagning ur vatten samt hjärt- och lungräddning, HLR)
Eleven klarar av att dyka efter ring/docka samt "upptagning" av kamrat ur vatten men behöver öva mer.
Eleven klarar av att dyka efter ring/docka samt "upptagning" av kamrat ur vatten med god teknik.
Eleven kan dyka ner efter docka samt vid "upptagning" av kamrat ur vatten och med mycket god teknik.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: