Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: gemensam läsning, samtala och skriva läslogg.

Skapad 2012-12-11 12:37 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bedömningsmatris med formativ respons för läsprojekt.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsmatris med formativ respons för läsprojekt.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförmåga
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå är det bra om nu läser mer litteratur för att bli en van läsare och samtidigt lära dig att använda olika lässtategier för olika typer av texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå är det bra att du läser litteratur från olika genre och olika typer av texter t ex artiklar, texter på datorn, faktatexter osv
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 • Sv
 • Sv  7-9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå behöver du skriva/säga mer i dina svar. Du behöver berätta mer och motivera det du vill säga för att visa att du förstår texten. Utveckla med att tänka Hur och Varför? Var inte för kortfattad. EX: Han var lat. Skriv/säg i stället: Han var en kille som inte gillade att arbeta därför att han tyckte bättre om att sova.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå behöver du utveckla dina formuleringar. Använd ett mer utvecklat och avancerat språk, t ex lite svårare ord och får med känslouttryck, åsiktsuttryck osv. Tänk på att koppla det du skriver/säger till texten du läst.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
Tolka och analysera
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå, använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå, använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet. Här gäller det också hur du formulerar dig och använder dina språkkunskaper och andra kunskaper, för att få bra flyt i din text så att alla delar hänger ihop i en röd tråd.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Samtala och argumentera
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. FORMATIV RESOPNS: För att nå till nästa nivå, tänk på att delta aktivt i samtalet, uttryck dina åsikter eller det du vill berätta utförligt och ställ gärna frågor om det är något du inte förstår eller som du vill veta mer om. Se till att du vet vad du pratar om, har underbyggd information, så att du inte bara påstår något.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå, fortsätt som tidigare men använd ett mer avancerat språk när du talar och våga "ta ut svängarna lite". När du påstår något kan du ge exempel för att föklara vad du menar
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Skrivteknik
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå måste du vara noga med skrivreglerna t ex stor bokstav, punkt, Stavning, styckeindelning, undvika talspråk, veta hur man skriver en dialog, kommatering mm. Du bör vara säker på tempus och jobba med meningsbyggnad. Bland långa och korta meningar. Tänk på den röda tråden och att du är säker på reglerna för den texttyp du skriver.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du bli säkrare i dina formuleringar. Variera dina ord, använd ett mer avancerat språk. Var säker på form och regler för den texttyp du skriver samt hitta din personliga stil när du skriver. Ta ut svängarna lite.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: