👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Falköpings bedömningsmatris mars 2013 årskurs 7-9

Skapad 2013-03-05 08:18 i Falköping
Grundskola 7 – 9 Engelska

Stöd för bedömning och betygsättning i åk 7-9 samt för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet engelska.

Utveckla förmågan att...

F-nivå
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
1 och 3.
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Eleven kan förstå det huvud­sakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsak­liga innehållet och uppfatta vä­sentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven visar sin förståelse genom att väl­ grundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med till­ fredsställande resultat agera uti­ från budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Eleven visar sin förståelse genom att väl­ grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera uti­ från budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett re­levant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvud­sakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsak­liga innehållet och uppfatta vä­sentliga detaljer i lättillgäng­liga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera uti­från budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att väl­ grundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med till­ fredsställande resultat agera uti­ från budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att väl­ grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera uti­ från budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett re­levant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
2 och 4.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt samman­hängande.
I muntliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt va­rierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och samman­hängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvud­sak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar inter­aktionen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
I skriftliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt samman­hängande.
I skriftliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt va­rierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och samman­hängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvud­sak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar inter­aktionen.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
5.
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika samman­hang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna er­farenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska an­vänds, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.