👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Falköpings bedömningsmatris mars 2013 åk 4-6

Skapad 2013-03-05 09:04 i Falköping
LGR11, kunskapskrav geografi åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Geografi

Stöd för bedömning i åk 4-6 och betygsättning i åk 6 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet geografi.

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Eleven har grundläggande kunskaper om natur-­ och kulturlandskap och visar det ge­nom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-­ och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven har goda kunskaper om natur-­ och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-­ och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur-­ och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-­ och kulturland­skap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
2
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvill­kor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika lev­nadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
3
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. .
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklade resone­mang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geo­grafiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geo­grafiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kun­skaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
4
värdera lösningar på olika miljö-­ och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.