Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4. SO Killebäck Samhällskunskap

Skapad 2013-04-03 09:26 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap

Rubrik 1

F
På väg. Reproducerar med stöd av pedagog.
E
Deltar och genomför. Producerar.
C
Aktiv och medveten. Anpassar och bearbetar.
A
Agerar och utvecklar. Har finess och variation.
Förmågor
Med stöd kan du visa på grundläggande kunskaper och visar det genom: -enkla beskrivningar -korta sammanfattningar -korta redogörelser -korta motiveringar -kort dokumentation -korta resonemang
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom: -enkla beskrivningar -korta sammanfattningar -korta redogörelser -korta motiveringar -kort dokumentation -korta resonemang
Du har goda kunskaper och visar det genom: -utvecklade beskrivningar -längre och utvecklade sammanfattningar -längre och utvecklade redogörelser -längre och utvecklade motiveringar -varierande dokumentation -längre och utvecklade resonemang
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom: -välutvecklade beskrivningar -välutvecklade sammanfattningar - långa och välutvecklade redogörelser - långa och välutvecklade motiveringar -varierande dokumentation - långa och välutvecklade resonemang.
Resonera Diskutera Motivera
Jag påstår saker som jag har åsikter om, men förklarar inte varför. "Jag bara tycker det..."
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang där du till viss del för diskussionerna framåt. Du ger några viktiga argument som hör till ämnet. Ditt resonemang är i huvudsak korrekt men inte alltid underbyggt av fakta. Du ger enkla motiveringar som ofta kännetecknas av att de är allmänt hållna och baseras mer på vad du tycker än på fakta – T ex "Detta tycker jag är - därför att..."
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt. Du ger flera viktiga argument som hör till ämnet. Ditt resonemang är korrekt och delvis underbyggt av fakta. Mer utvecklade motiveringar kännetecknas av att de väger in flera olika fakta och tankegångar – T ex "Detta tycker jag är - därför att det kan påverka - så att ..."
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Argumentationen är djupgående och hör i allra högsta grad till ämnet. Ditt resonemang är korrekt och väl underbyggt av fakta T ex "Detta tycker jag är..därför att det kan påverka - så att .. - En annan konsekvens är ... - En lösning skulle kunna vara att ... - därför att"
Beskriva och förklara
Du beskriver händelser/företeelser på ett enkelt sätt men förklarar sällan orsaker och konsekvenser.
Du beskriver och ger exempel T ex beskriver du varför en händelse inträffade. ”Orsaken till att fartyget X sjönk var att det körde på ett isberg”. Du ger exempel på orsaker till varför fartyget sjönk.
Du förklarar och kopplar ihop delar till helheter. T ex kan du länka mer än en orsak till en händelse och beskriva hur olika orsaker påverkade händelsen. ”Orsaker till att fartyget X sjönk var att fartyget körde på ett isberg. Det hände därför att hon höll för hög fart. Det berodde i sin tur på att fartyget var försenat. En annan orsak var att många i besättningen sov". Du använder ofta ord som ”det berodde på”, ”orsaken till”, ”på grund av” o s v.
Du förklarar och drar slutsatser. T ex beskriver du hur olika orsaker påverkade en händelse och hur de i sin tur påverkar oss idag. Du ger exempel på hur denna påverkan ser ut. ”Fortfarande påverkas vi av fartyget X:s öde. Om du idag åker på ett passagerarfartyg så gäller vissa säkerhetsregler, t ex måste det finnas livräddningsutrustning. Fartyget X:s undergång ledde till en intensiv debatt om passagerarfartygs säkerhet vilket i sin tur ledde till nya säkerhetsbestämmelser (SOLAS-konventionen). De gäller än idag”
Se samband Analysera Jämföra * likheter/skillnader * orsaker/konsekvenser * fördelar/nackdelar
Jag försöker hitta samband, föra egna resonemang och dra egna slutsatser. Dvs jag försöker hitta likheter och skillnader för att koppla samman händelser och begrepp, men lyckas inte helt.
Enkla samband. Du identifierar några korrekta likheter och skillnader. T ex berättar du om olika religioner men lämnar åt läsaren att dra slutsatser om jämförelsen. Du skriver t ex. ”Muslimernas heligas skrift är koranen i den står...” och ”Kristendomens heliga skrift är bibeln i den står...”
Förhållandevis svåra och inte helt tydliga eller självklara samband. Du identifierar flera korrekta likheter och skillnader. T ex berättar du om olika religioner så att du beskriver enklare likheter och skillnader. Du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av jämförelsen. Du skriver t ex. ”Islam och Hinduism liknar inte varandra därför att det finns fler gudar inom Hinduismen.” Du förklarar varför det är så.
Svåra och ej självklara samband. Du identifierar merparten av likheterna och skillnaderna. T ex berättar du om olika religioner så att du beskriver likheter och skillnader. Du förklarar jämförelsen i flera led. Du skriver t ex ”religionerna liknar varandra därför att... det beror i sin tur på att”, ”gemensamt för dem är - det beror på - vilket orsakats av” osv.
Använda inom ämnet centrala begrepp
Jag använder mig av något begrepp som jag inte förklarar.
Du använder viktiga nyckelord på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder och visar förståelse för enstaka begrepp.
Du använder viktiga nyckelord på ett relativt väl fungerande sätt. Använder och visar förståelse för några begrepp
Du använda viktiga nyckelord på ett väl fungerande sätt. Använder och visar förståelse för flera begrepp.
Använda och tolka källor
Söker och samlar information med hjälp av instruktioner. Använder information utan att kritiskt granska källan. Få givna källor att arbeta med.
Du använder dig av några få källor och du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du använder dig av flera källor och källor av olika slag och du för relativt utvecklade och underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Du använder dig av flera källor och källor av olika slag och du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Använda och tolka kartor, tabeller och andra verktyg inom ämnet
Behöver stöd för att använda och tolka kartor, tabeller och andra verktyg.
Använder och tolkar kartor, tabeller och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Använder kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Ej betygsgrundande
Studieförmåga
Utför uppgifter och moment utan förståelse.
Följer instruktioner, mallar och modeller.
Anpassar sin studieteknik efter sina styrkor och svagheter.
Prövar och utvecklar nya sätt att lära sig.
Ej betygsgrundande
Ansvar för lärande
Gör det nödvändigaste då omständigheterna är anpassade efter eleven. Deltar med stöd av pedagog.
Deltar aktivt och genomför de uppgifter och moment som ska göras.
Visar intresse och förståelse och arbetar medvetet efter högre mål och större utmaningar.
Tar egna initiativ till att utveckla, fördjupa eller erhålla kunskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: