Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva - målen att nå i år 3

Skapad 2013-04-28 18:41 i Marnässkolan Ludvika
Kunskapskraven i år 3
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Läsförståelse

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för dig viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar du grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan du utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

Skrivförmåga

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
I texterna kan du använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter du skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.

Söka information

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Begreppsförståelse

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Genom att kombinera dina texter med bilder kan du förtydliga och förstärka dina budskap.
Dessutom kan du utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om dina egna och andras texter på ett enkelt sätt.

Muntlig förmåga

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
I samtalen ställer du frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Dessutom kan du ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Du kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Vid samtal använder du i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: