👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris till Nya Språket lyfter!

Skapad 2013-05-20 15:47 i Ekenäs skolan Stenungsund
Matris baserad på avstämningspunkterna i diagnosmaterialet Nya Språket lyfter!
Grundskola F – 5 Svenska

Med matrisens hjälp tittar vi på olika observationspunkter och följer upp hur långt du kommit i din språkutveckling. Vi tittar på vilket sätt du kan läsa och förstå, skriva så andra kan förstå, tala så andra förstår och hur du kan delta i samtal.

LÄSA OCH SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.)
LÄSA: Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig. (Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning.)
LÄSA: Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig. (Eleven "läser" både på och mellan raderna vid lärarens högläsning.)
LÄSA: Jag känner igen en del ord när jag läser. (Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver.)
LÄSA: Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord. (Eleven känner igen flera bokstäver och har börjat knäcka läskoden.)
SKRIVA: Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något. (Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler.)
SKRIVA: Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord. (Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord.)
SKRIVA: Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. (Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden.)
SKRIVA: Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg. (Eleven skriver för att uttrycka sig och minnas.)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.)
LÄSA: Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. (Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar utnyttja den ortografiska avkodningsstrategin (helordsläsning).)
LÄSA: Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. (Eleven visar förståelse vid egen läsning.)
LÄSA: Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. (Eleven "läser mellan raderna" vid egen läsning av elevnära texter.)
LÄSA: Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. (Eleven använder olika sätt för att läsa och förstå en text.)
SKRIVA: Jag kan skriva ord och korta texter (Eleven sriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd.)
SKRIVA: Jag använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa. (Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand.)
SKRIVA: Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. (Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs.)
SKRIVA: Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. (Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet.)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner igen hela ord och förstår det jag läser. (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar.)
LÄSA: Jag läser för att uppleva och lära. (Eleven läser för upplevelse och lärande.)
LÄSA: Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet. (Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer.)
LÄSA: Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. (Eleven "läser mellan raderna" d.v.s. tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext.)
-
SKRIVA: Jag skriver berättelser med början, mitten och slut. (Eleven skriver berättande text med tydlig handling.)
SKRIVA: Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. (Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter och börjar använda ordlista eller datorns stavningskontroll.)
SKRIVA: Jag kan skriva om det jag har lärtmig med egna ord så andra förstår. (Eleven hämtar information och kunskaper från olika källor, redovisar med egna od samt skriver sammanhängande text.)
SKRIVA: Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättrre. (Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text.)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften. (Eleven läser obehindrat med förståelse.)
LÄSA: Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs. (Eleven tar hjälp av textens och ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.)
LÄSA: Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen. (Eleven använder varierade lästekniker beroende på syftet med läsningen.)
LÄSA: Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser. (Eleven läser regelbundet längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse.)
-
SKRIVA: Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver. (Eleven skriver beskrivande, utredande och argumenterande /resonerande text och kan uttrycka egna tankar och åsikter)
SKRIVA: Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs. (Eleven skriver regelbundet och bearbetar sina texter.)
SKRIVA: Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver. (Eleven använder skiljetecken, anföringstecken och styckeindelning.)
SKRIVA: Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter. (Eleven skriver regelbundet med olika syften.

SAMTALA/LYSSNA (berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande)

Observera att utvecklingen av den muntliga förmågan kan sägas vara ännu mindre linjär än läs- och skrivutvecklingen samt ligga till grund för läsning och skrivning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
BERÄTTANDE
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra. (Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra.)
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar. (Eleven återberättar sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser.)
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig. (Eleven berättar sammanhängande berättelser med tydlig poäng.)
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar. (Eleven anpassar sitt berättande till olika situationer och åhörare.)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
BESKRIVANDE...
BESKRIVANDE, FÖRKLARANDE, INSTRUERANDE, ARGUMENTERANDE
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar. (Eleven beskriver olika företeelser så andra förstår.)
Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar. (Eleven förklarar på ett begripligt sätt.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner. (Eleven ger och tar muntliga instruktioner.)
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter. (Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument.)