Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

* Grundmatris i svenska åk 1-3 Team Södra Sandby

Skapad 2013-06-14 10:05 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Matrismall för nätverksgrupper i svenska åk 1-3 Södra Sandby
Grundskola 1 – 3 Svenska

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

-->
-->
Lägsta önskade nivå i år 3
-->
Formulera sig och kommunicera i tal
eleven kan: * med stöd delta i samtal om elevnära frågor och ämnen * berätta om en vardaglig händelse * ta enkla individuella instruktioner
eleven kan: * delta i samtal om elevnära frågor och ämnen och med stöd framföra egna åsikter * berätta en vardaglig händelse så att de flesta förstår * ta enkla muntliga instruktioner och med stöd ge en muntlig instruktion
eleven kan: * samtala om elevnära frågor och ämnen (ställa frågor , kommentera och framföra egna åsikter) * berätta en vardaglig händelse så att innehållet blir tydligt * ge och ta enkla muntliga instruktioner
eleven kan: * till en viss del argumentera i olika samtalssituationer * göra en muntlig presentation om ämnen från vardag och skola
Formulera och kommunicera i skrift
eleven kan: * pröva att skriva för att berätta och komma ihåg (låtsasskriva) * göra egna bilder till sin text
eleven kan: * skriva enstaka ord på egen hand * kan med stöd skriva egna enkla texter och gör oftast mellanrum mellan orden * med stöd få en tydlig handling i sin text * i grupp (elever och pedagog) skriva en enkel faktatext * använda bilder som till viss del förtydligar texten * i grupp (elever och pedagog) ge omdömen om varandras texter
eleven kan: * skriva enkla texter för hand (läsligt) och på dator * skriva en text med en tydlig inledning, handling och avslutning * återge information i enkla faktatexter * använda bilder för att förtydliga sin text * ge enkla omdömen om egna och andras texter och utifrån dessa bearbeta texterna
eleven kan: * skriva olika typer av texter * variera sitt ordval och använda beskrivande ord * söka och återge information med egna formuleringar i faktatexter * i högre grad bearbeta sina texter utifrån egna och andras omdömen
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (ex. fakta,dikter,instruktioner)
eleven kan: * känna igen alla bokstavsljuden * känna igen sitt namn och ordbilder * med stöd av en vuxen läsa en enkel (ljudenlig) text. * ljuda korta ljudenligt stavade ord * kunna återberätta en uppläst text
eleven kan: * läsa ljudenligt stavade texter med visst flyt * känna igen många ordbilder och ljuda ihop längre obekanta ord * läsa och återberätta en enkel text
eleven kan: * läsa bekanta och elevnära texter med flyt * använda olika lässtrategier * kommentera och återge viktiga delar av innehållet * föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap
eleven kan: * läsa olika typer av texter med bra flyt * använda olika lässtrategier * kommentera och återge viktiga delar av innehållet * dra slutsatser och koppla/jämföra med egna erfarenheter
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
eleven kan: * muntligt använda vardagsnära begrepp i rätt sammanhang
eleven kan: * muntligt använda några ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet blir tydligt
eleven kan: * i faktatexter använda ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet blir tydligt
eleven kan: * skriva olika typer av texter anpassade efter mottagare och syften t.ex beskrivning, instruktion och brev
Urskilja språkliga strukturer och språkliga normer (ex. meningsbyggnad, stavning, tal- och skriftspråk)
eleven kan: * förstå begreppen ord och mening
eleven kan: * delvis använda stor bokstav och punkt * stava ljudenliga ord
eleven kan: * använda stor bokstav, punkt och frågetecken * stava vanligt förekommande ord
eleven kan: * använda kommatecken (upprepning), utropstecken och talstreck * stava frekventa ljudstridiga ord
söka information från olika källor och värdera dessa
eleven kan: * hämta information ur en bild
eleven kan: * söka svar på en given fråga i en enkel text
eleven kan: * söka information i en anvisad källa
eleven kan: * söka information ur ett avgränsat antal källor samt jämföra dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: