Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter

Skapad 2010-09-27 14:21 i Högastensskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3

Målet med undervisningen är att du...
*Känner till ett antal insekter.
* Känner till kännetecken för en insekt.
* Vet vilken nytta människor och natur har av insekter.
* Kan läsa och förstå en enkel och för åldern anpassad faktatext.
*Kan ta ut den viktigaste informationen ur en faktatext.
* Med egna ord kan berätta vad du kan om insekter.

Så här kommer vi att jobba.:
Eleverna kommer att få ta del av böcker och filmer om insekter. De kommer att få läsa och skriva faktatexter om olika insekter. Vi kommer att studera insekter vi hittar ute i lupp samt titta på bilder i böcker som visar insekter. Eleverna kommer att få tillfälle att delge varandra teorier och upplevelser om och av insekter.

Det här kommer jag att bedöma:
* Hur eleven tagit till sig faktakunskaper om insekter.
*Förmågan att ta till sig det viktigaste ur en faktatext.
*Förmågan att med egna ord muntligt och skriftligt delge andra sina kunskaper.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Observera och exprimentera
Ställer enkla frågor kopplat till arbetsområdet. Deltar vid iaktagelser. Samtalar och reflekterar om resultatet tillsammans med andra. Veta vad en insekt är.
Geonomför observationer utifrån givna instruktioner. Drar enklar slutsatser. Redovisar sina resultat muntligt och skriftligt och med egna ord. Jämför och drar paralleller till andra kunskaper.
Ställer frågor som ligger till grund för det fortsatta arbetet. .
Naturkunskapens historia
Ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetensk lett till samhälleliga framsteg.
Ha kännedom om berättelser i naturen som återfinns i vår och andra kulturer.
Miljö och hälsa
Lyssna på andras åsikter med respekt och lyhördhet. Kunna argumentera för egna åsikter med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper.
Ha kunskap om vilken nytta insekter gör i naturen och för människor.
Utveckla sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: