Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Biologi, Brattebergsskolan åk 7-9

Skapad 2014-03-18 13:15 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Brattebergsskolans bedömningsmatris baserad på kunskapskraven i Lgr 11, för ämnet Biologi år 7-9
Grundskola 7 – 9 Biologi
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskapskraven.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

FÖRMÅGAN ATT : genomföra systematiska undersökningar i biologi

  • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan självständigt utföra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan självständigt och väl utföra undersökningar utifrån givna planeringar.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan väl formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

FÖRMÅGAN ATT:

  • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sam-manhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om människans sexualitet
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om människans sexualitet
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om människans sexualitet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ärftlighet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ärftlighet.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: