Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier Lärare Kungsbacka 2014

Skapad 2014-08-25 14:21 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lönekriterier FG Kungsbacka, lärare
Medarbetarsamtal

Lönekriterier FG Kungsbacka, lärare

1 Yrkesskicklighet

På vilket sätt medarbetaren planerar och genomför undervisningen/barngruppsarbetet
Nivå 1
Behov av utveckling
Nivå 2
Förväntad prestation
Nivå 3
Över förväntad prestation
Ger barn och elever handledning, skapar intresse och motivation i deras sökande efter kunskap.
Behöver öka graden av struktur samt visa på en större variation i sitt arbete.
Har förmåga att entusiasmera barn/elever till aktivitet och sökande efter kunskap. Leder arbetet med tydlighet och struktur. Upptäcker och bistår barn/elever i behov av särskilt stöd. uppnår god måluppfyllelse.
Är skicklig på att leda arbetet och utveckla lärmiljön så att barn/elever upplever lärandet positivt och lustfyllt. sprider goda exempel. Har mycket god förmåga att möta och arbeta med barn/elever.
Planera, genomföra, utvärdera, förändra innehåll, arbetssätt och arbetsformer.
Arbetar mekaniskt och oreflekterat.
Utvärderar planerad och genomförd verksamhet och förändrar vid behov sitt arbete. Involverar barn/elever och föräldrar i utvärderingsarbetet.
Utvecklar och förnyar arbetsformer utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bidrar till att sprida och prova nya rön.
Skapar delaktighet och inflytande för barn/elever och föräldrar. skapar ett demokratiskt klimat.
Verksamheten genomförs utan att barn/elever och vårdnadshavare ges möjlighet att påverka. Låter vuxenperspektivet styra verksamheten. Har låg förmåga att se och vidta åtgärder när någon blir kränkt.
För en dialog med barn/elever och föräldrar som ger dem inflytande och ansvar över lärandeprocessen. Praktiserar barn/elev- och föräldrainflytande enligt styrdokument.
Får demokratiska arbetsformer att genomsyra hela skolan/förskolans arbetssätt. Sprider goda exempel.
Har ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och föräldrar.
Brister i förhållningssättet och har låg förmåga att skapa trygghet hos barn, elever och föräldrar.
Bemöter barn/elever med värme, respekt och integritet.
Driver värdegrundsarbete och har mod att påtala brister i bemötande och föreslår förbättringar.
Pedagogisk förmåga. Ämneskunskaper.
Saknar relevanta ämneskunskaper. Låg förmåga att sätta ämneskunskaper i ett pedagogiskt sammanhang.
Har de ämneskunskaper som krävs och förmåga att använda dem i det pedagogiska arbetet.
Använder sig av de senaste rönen inom ämnesområdet. Väcker intresse bland arbetskamraterna för att använda ny kunskap.

2 Utveckling

På vilket sätt medarbetaren deltar i förskolans/skolans utveckling och det egna lärandet
Nivå 1
Behov av utveckling
Nivå 2
Förväntad prestation
Nivå 3
Över förväntad prestation
Måluppfyllelse, styrdokument och kommunala mål.
Har bristande insikter i nationella styrdokument och kommunala mål. Arbetar inte aktivt för att uppnå målen.
Är väl förtrogen med styrdokument och mål och omsätter dessa i det egna arbetet. Är lyhörd för och genomför förändringar som krävs för att nå måluppfyllelse. Arbetar medvetet, metodiskt och kontinuerligt tillsammans med andra.
Delar sina kunskaper om arbetsmetoder, styrdokument och mål i syfte att öka måluppfyllelsen.
Förändringsarbete. Utveckling av olika arbetssätt och arbetsformer
Deltar inte aktivt i förändringsarbete. Har svårt att anpassa sig till nya förutsättningar.
Omvärldsspanar och använder ny kunskap för att utveckla verksamheten. Deltar aktivt i förändringsarbete.
Initierar och driver förändrings- och utvecklingsarbete.Delar sina och arbetsplatsens idéer och resultat.
Samverkan med omvärlden för att utveckla verksamheten.
Saknar omvärldsspaning. Ser inte verksamheten som en del av samhället.
Har god kännedom om samhället utanför verksamheten och tar hänsyn till det i det dagliga arbetet. Deltar i samarbetet med andra samhällssektorer.
Låter omvärlden bli en naturlig del av förskolans/skolans verksamhet. Tar initiativ till och leder kontakter med andra samhällssektorer.

3 Medarbetarskap BITT

Vilket förhållningssätt medarbetaren har till arbetet, brukare, arbetskamrater och ledning
Nivå 1
Behov av utveckling
Nivå 2
Förväntad prestation
Nivå 3
Över förväntad prestation
Bidra till ett positivt arbetsklimat.
Skapar och förstärker negativa attityder. Ser inte sin egen roll i olika sammanhang.
Är lyhörd för andras åsikter och står för sina egna. Uppfattas som en god samarbetspartner.
Har ett positivt förhållningssätt och får andra att känna sig respekterade och betydelsefulla. Bidrar till ett positivt arbetsklimat. Tar upp kontroversiella frågor och kommer med förslag till konstruktiva lösningar.
Kreativitet och problemlösning.
Reflekterar och analyserar inte. Bidrar inte till utveckling.
Analyserar och drar slutsatser av metoder och resultat Tar initiativ och driver frågor som är viktiga.
Är strategisk. Motiverar och entusiasmerar andra. Vågar använda frirummet.
Besluta och genomföra inom ansvarsområdet.
Genomför inte fattade beslut.
Tar beslut i rätt tid och ser till att dessa genomförs. Förstår konsekvenserna av fattade beslut
Är handlingskraftig, vågar ta och genomföra svåra beslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: