Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1-3 Tingbergsskolan

Skapad 2014-09-22 09:34 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Avprickningsmatris utifrån centrala innehållet
Grundskola 1 – 3 Matematik

Det centrala innehållet nedbrutet av pedagoger i Lilla Edets kommun

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3  
År 1
År 2
År 3
Jag kan koppla siffra med rätt antal
Jag kan udda och jämna tal
Jag kan ge enkla omdömen om ett svar är rimligt
Jag kan skriva siffrorna 0-9
Jag kan räkna med ental och tiotal
Jag kan ramsräkna till 100
Jag kan räkna till 1000
Jag kan talraden upp till 1000
Jag kan talraden upp till 30
Jag kan talraden upp till 100
Jag kan talkamraterna upp till 10
Jag kan ordningstalen 1-31 ( antal dagar på en månad)
Jag känner till hur symboler för tal kan användas samt hur de använts i olika kulturer
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag har räknestrategier för att räkna ut addition och subtraktion i talområdet 0-20
Jag kan använda miniräknare till de fyra räknesätten
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion
Jag kan algoritmer i addition utan växling
Jag kan algoritmer i addition med växling
Jag kan använda mig av begreppen addition och subtraktion
Jag kan algoritmer i subtraktion utan växling
Jag kan algoritmer i subtraktion med växling
Jag vet vad de matematiska symbolerna +, - och = betyder
Jag kan de matematiska symbolerna =, >och <
Jag kan de matematiska symbolerna för multiplikation och division
Jag förstår ental och tiotal i positionssystement
Jag förstår ental, tiotal och hundratal i positionssystemet
Jag kan entalets, tiotalets, hundratalets och tusentalets placering i positionssystemet
Jag kan multiplikations-tabellerna 2 och 10
Jag kan multiplikations-tabellerna 1-5
Jag förstår sambandet mellan multiplikation och division i tabellerna 2 och 10
Jag kan dela en helhet i 1/2, 1/3 och 1/4
Jag kan skriva enkla bråk

Algebra
 • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
År 1
År 2
År 3
Jag kan se, följa och konstruera enkla mönster
Jag kan se, följa och konstruera enkla talmönster

Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3   Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3   Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
År 1
År 2
År 3
Jag kan namnge och avbilda kvadrat, cirkel, triangel och rektangel
Jag kan namnge objekten rätblock, pyramid, kub och klot
Jag kan namnge objekten prisma, cylinder och kon
Jag kan beskriva skillnader och likheter mellan olika geometriska objekt
Jag kan alla veckodagar och månader
Jag kan årstider, månader, veckor och dygn
Jag kan min födelsedag och vet hur gammal jag är
Jag kan skriva datum och mitt eget födelsenummer
Jag kan mäta med linjal och vet hur lång en cm är
Jag kan avläsa en termometer
Jag kan mäta. jämföra och uppskatta längd som mm, cm, dm och m
Jag kan skilja mellan omkrets och area
Jag kan jämföra area och omkrets
Jag kan mäta. jämföra och uppskatta vikt som g, hg och kg
Jag kan mäta. jämföra och uppskatta volym som cl, dl och l
Jag kan hel och halv timma på analog klocka
Jag kan kvart i och kvart över på analog klocka
Jag kan klockan analogt
Jag kan göra enklare beräkningar och uppskattningar av tid
Jag kan konstruera ett symmetriskt mönster
Jag kan göra en enkel förstoring och förminskning

Sannolikhet och statistik

 • Ma  1-3   Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3   Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
År 1
År 2
År 3
Jag kan avläsa ett stapeldiagram
Jag kan skapa enkla tabeller och diagram utifrån enkla undersökningar
Jag har spelat olika spel och utifrån dem resonerat kring sannolikhet

Samband och förändringar

 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
År 1
År 2
År 3
Jag förstår hälften och dubbelt

Problemlösning

 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
År 1
År 2
År 3
Jag kan rita en egen räknesaga inom talområdet 0-10
Jag kan skriva eller berätta en egen räknesaga inom talområdet 0-100
Jag kan lösa vardagsnära problem med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Jag kan välja räknesätt vid enkla vardagsnära problem inom talområdet 0-20
Jag kan välja lämpligt räknesätt samt lämplig strategi för att lösa vardagsnära problem med de fyra räknesätten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: