Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö Systematisk Undersökning - Byggstenarna

Skapad 2014-11-15 14:45 i Förslövs skola F-9 Båstad
Matrisen syfte är att utveckla elevens förmåga att använda sig av variabler för att göra en systematisk undersökning och beskriva samband mellan dem. Den omfattar också elevens förmåga att dokumentera sin undersökning och att diskutera undersökningens trovärdighet och koppla resultaten till ämneskunskaper.
Grundskola 7 – 8 Kemi Fysik

------- Här kan man beskriva bedömningsunderlaget och pedagogisk planering --------

Planering

Avsnittet syftar till att utveckla din förmåga att genomföra en planering och att själv planera en egen undersökning. Begreppet "variabler" syftar på de kemiska eller fysikaliska egenskaper undersökningen fokuserar på t.ex. falltider, tyngder, sträckor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Variabelkoll
Hitta och formulera tänkbara variabler att undersöka samband emellan.
Dina faktorer eller variablerna som du ska undersöka är bestämda (identifierade) i förväg.
Du bidrar till att identifiera de faktorer eller variabler du vill undersöka.
Du identifierar de faktorer eller variabler du vill undersöka.
Nivå 3 + och klassificerar dem som oberoende och beroende variabler.
Variabelkoll
Mäta variabler
Hur du ska mäta eller observera dina variabler är beskrivet i förväg.
Du bidrar till att beskriva hur du tänker mäta eller observera dina variabler.
Du beskriver delvis hur du tänker ändra och mäta eller observera alla dina variabler tex genom att ange mätutrustning eller mätserier.
Du beskriver hur du tänker mäta eller observera alla dina variabler tex genom att ange mätprocedur, mätutrustning, mätområde mm.
Frågeställning
Formulera frågor
Din frågeställning saknas eller anger inte vilket eller vilka samband du tänker undersöka.
I din frågeställning framgår delvis vad din undersökning fokuserar på för samband.
I din frågeställning kan man se undersökningens fokus dvs vilka samband du försöker utreda eller syftet med undersökningen.
Din frågeställning är tydlig och konkret och talar om din undersöknings fokus: Den är formulerad i fraser som ”När jag ändrar på…vad händer då med…?” eller ”Vilka faktorer påverkar….”

Genomförande

Avsnittet syftar till att utveckla din förmåga att praktiskt genomföra en undersökning systematiskt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Systematiken
Variera och hålla konstant
Du ändrar flera av de oberoende variablerna samtidigt och mäter de beroende variablerna.
Du ändrar en oberoende variabel åt gången och mäter de beroende variablerna.
Du ändrar en oberoende variabel åt gången och mäter de beroende variablerna. De övriga oberoende variablerna håller du konstanta om möjligt.
Du ändrar en oberoende variabel åt gången efter en tydlig struktur och mäter de beroende variablerna. De övriga oberoende variablerna håller du konstanta om möjligt.

Slutsatser och Diskussion

Avsnittet syftar till att utveckla din förmåga att dra slutsatser av dina resultat, det vill säga hur du beskriver sambandet mellan de olika variablerna du undersökt och diskutera hur trovärdiga eller rimliga dina resultat och slutsatser är. Dessutom diskuteras nya möjliga frågeställningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Slutsatser
Beskrivningen av sambanden dvs kopplingen mellan variablerna du undersöker.
Du behöver stöd för att dra slutsatser som besvarar dina undersökningsfrågor.
Du kan dra slutsatser som besvarar dina undersökningsfrågor.
Du kan dra slutsatser som besvarar dina undersökningsfrågor och som är kopplade till dina variabler.
Nivå 3 + även dra mer generella slutsatser.
Trovärdighet (rimlighet)
Diskussion om det går att lita på resultaten och slutsatserna.
Du behöver stöd med att hitta skäl till att dina resultat och slutsatser är trovärdiga och rimliga.
Du anger skäl till varför dina resultat är rimliga (tex genom ditt genomförande) och refererar till dina resultat som ett skäl till att slutsatserna är trovärdiga.
Nivå 2 + du diskuterar svagheter i din undersökning tex i ditt genomförande eller genom att ange felkällor och hur de påverkar resultaten.
Nivå 3 + du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras för att trovärdigheten ska öka.
Modeller och teorier
Koppling till naturvetenskapliga modeller eller teorier
Du behöver stöd för att kunna koppla resultaten till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du gör någon form av koppling till modeller och teorier när du förklarar eller diskuterar dina resultat.
Du gör kopplingar till modeller och teorier när du förklarar eller diskuterar dina resultat.
Nivå 3 + du visar på och motiverar nya tänkbara och undersökningsbara frågeställningar genom att använda modeller och teorier i ditt resonemang.

Dokumentation

Avsnittet syftar till utveckla din förmåga att dokumentera en undersökning med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resultatet
Dokumentation och sammanfattning av insamlade resultat
Din dokumentation av dina observationer och mätningar är svåra att använda för att dra slutsatser.
Du dokumenterar dina mätningar och observationer så att du kan dra slutsatser om resultatet.
Du dokumenterar dina mätningar och observationer så att du kan dra slutsatser om resultatet och sammanfattar dem i tabellform eller med en figur.
Nivå 3 + du beskriver dina resultat både med bild och med text i tex figurtexter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: