Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier Chefer Kungsbacka 2014

Skapad 2014-12-02 11:07 i Förvaltningen Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lönekriterier FG Kungsbacka, chefer
Medarbetarsamtal

Lönekriterier FG Kungsbacka, chefer

1 Chefskap

Arbeta mot uppsatta mål och uppnå resultat
Nivå 1
Behov av utveckling
Nivå 2
Förväntad prestation
Nivå 3
Över förväntad prestation
Verksamhet
Brister i arbetsgivarrollen internt och externt.
Företräder verksamhet och kommun internt och externt. Står upp för och driver fattade beslut, avtal, policies och riktlinjer. Har goda kunskaper om gällande lagstiftning och avtal. Genomför matrisuppdrag inom FG;s verksamhetsområde.
Marknadsför aktivt verksamhet och kommun, är en god ambassadör. Genomför specifika uppdrag utom FG;s verksamhetsområde.
Ekonomi
Brister i arbetet med att fördela och förankra tillgängliga medel enligt mål och tilldelad ram.
Fördelar tillgänglig budget inom tilldelad ram. Visar flexibilitet i resurshantering. Ekonomiskt årsresultat håller sig inom budgetförutsättningarna.
Har en uttalad långsiktig strategi för hur verksamheten ska bedrivas inom tilldelad ram. Planerar för kommande verksamhetsutveckling och behov på längre sikt.
Måluppfyllelse
Formulerar och arbetar aktivt med strategier, planer och nationella och kommunala mål. Når måluppfyllelse och resultat. Helhetssyn
Brister i att omsätta mål, planer och beslut i handling. Brister i att mäta, analysera och redovisa måluppfyllelsen
Har kunskaper om mål, planer och beslut samt omsätter dem till handling. Mäter, analyserar och redovisar måluppfyllelsen. Utvecklar verksamheten för förbättrade resultat.
Är väl förtrogen med, och omsätter på ett systematiskt sätt, mål, planer och beslut. Är skicklig på att följa upp, utvärdera, analysera och dokumentera och uppnår goda resultat. Sprider goda exempel.

2 Ledarskap/medarbetarskap BITT

Förmedla uppdraget och skapa acceptans för det.
Nivå 1
Behov av utveckling
Nivå 2
Förväntad prestation
Nivå 3
Över förväntad prestation
Ledarförmåga
Är osäker i ledarrollen. Har svårt för att vara tydlig, uttrycka krav, förväntningar och mål. Inhämtar sällan åsikter, kunskaper och erfarenheter. Visar liten tilltro till medarbetare och släpper ogärna ifrån sig ansvar och befogenheter.
Är trygg i ledarrollen. Ger medarbetarna förutsättningar och befogenheter att arbeta självständigt och målinriktat. Entusiasmerar och motiverar medarbetarna och har förmåga att konstruktivt handleda personal.
Är säker i ledarrollen. Är tydlig, uttrycker krav, förväntningar och mål. Inhämtar åsikter, kunskaper och erfarenheter inför beslut. Visar tilltro till medarbetarna, delegerar och följer upp. Har förmåga att genomföra svåra beslut med hög legitimitet.
Förhållningssätt
Skapar och förstärker negativa attityder. Brister i bemötande internt och externt.
Analyserar och väljer kommunikationsform utifrån ärendets art. Agerar mot brister i bemötande och löser konflikter. Har förmåga att se helhetsperspektiv.
Har ett positivt förhållningssätt och får andra att känna sig respekterade och betydelsefulla. Driver kontroversiella frågor och skapar konstruktiva lösningar, internt och externt.
Samarbete och relationer i ledargrupp
Ställer sig utanför och är avvaktande/passiv. Arbetar snävt inom sin egen verksamhet utan att samarbeta för att få effektivitet.
Tar initiativ och kommer med idéer och förslag som syftar till högre måluppfyllelse. Bidrar till och använder sig av gruppens kompetens.
Initierar nya tankar och lösningar för att utmana/bryta invanda mönster för att utveckla verksamheten.

3 Utveckling

Utveckla verksamheten och det egna ledarskapet.
Nivå 1
Behov av utveckling
Nivå 2
Förväntad prestation
Nivå 3
Över förväntad prestation
Utveckling av det egna ledarskapet
Utvecklar inte sitt ledarskap. Är passiv i sökandet efter nya kunskaper inom ledarskapsområdet. Reflekterar inte över erfarenheter från sitt ledarskap i syfte att utveckla detsamma.
Reflekterar över sina erfarenheter från sitt ledarskap i syfte att utveckla ledarskapet. Söker aktivt ny kunskap genom kompetensutveckling. Delar och delger erfarenheter med andra ledare i sitt ledarteam. Vägleder och coachar kollegor i ledarskapsdilemman, tex genom fadder- eller mentorsuppdrag.
Initierar nya tankar och lösningar för att utmana/bryta invanda mönster för att utveckla ledarskapet i organisationen. Delar och sprider kunskaper inom ledarskapsområdet som kommer hela organisationen tillgodo.
Verksamhetsutveckling
Är passiv i arbetet med utveckling och förbättring. Ser kortsiktigt på verksamhetens behov av utveckling.
Skapar förutsättningar för utveckling och genomför förändringar för att nå ökad måluppfyllelse. Arbetar medvetet, metodiskt och kontinuerligt tillsammans med andra Utvecklingsarbetet vilar på forskning och beprövad erfarenhet.
Analyserar verksamhetens långsiktiga behov och arbetar strategiskt för att nå dessa. Bidrar till den pedagogiska enhetens, förvaltningens eller kommunens gemensamma utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: