Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva nivå C, Nya språket lyfter

Skapad 2015-03-22 17:10 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
C:1
Eleven skriver berättande text med tydlig handling
• skriver lite längre texter för hand eller på dator så andra kan läsa och förstå
• återger en tydlig handling, dvs. inledning, händelseförlopp och avslutning (ämnet svenska)
• återger i huvudsak en fungerande handling och följer en enkel röd tråd (ämnet svenska som andraspråk)
• prövar olika språkliga strategier i sitt skrivande, t.ex. nybildningar, omskrivningar, förenklingar (ämnet svenska som andraspråk)
C:2
Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter
• stavar för eleven vanliga ord och är medveten om att det finns olika regler för stavning
• prövar stavningshypoteser
• frågar lärare eller kamrater om stavning
• ibland rättar ord i sin text på eget initiativ eller efter respons från lärare och kamrater
• använder sig av alfabetisk ordning
C:3
Eleven hämtar information och kunskaper från någon anvisad källa och skriver med egna ord en sammanhängande text
• utgår från sina tidigare kunskaper och egna frågor
• söker och inhämtar information från någon anvisad källa
• använder ordböcker och/eller andra hjälpmedel för att utveckla sin ordförståelse (ämnet svenska som andraspråk)
• uttrycker sina kunskaper i sammanhängande text där innehållet klart framgår (ämnet svenska) eller är begripligt (ämnet svenska som andraspråk)
• skriver texter som behandlar ett ämne ur olika aspekter
C:4
Eleven visar förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text
• planerar och organiserar texten, vid behov med hjälp av t.ex. tankekarta
• skapar en tydlig textstruktur med inledning, huvudinnehåll och avslutning
• använder stor bokstav, punkt, frågetecken i egna texter
• ändrar texten efter egen genomläsning
• bearbetar och ändrar texten efter andras råd
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: