Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: områdesmatris Mark, vatten, luft och miljö åk 7

Skapad 2015-03-24 08:30 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Kemi

Centralt innehåll:

• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
•Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
•Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
•Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
•Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
•Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Efter detta område ska du kunna:

• förstå och förklara hur ett miljöproblem kan uppstå • kunna förklara vad som menas med hållbar utveckling • förklara vad som menas med ett naturvetenskapligt argument innebär • redogöra för vilka gaser som finns i luft och kunna redogöra för egenskaper hos de vanligaste gaserna i luft • beskriva vad som sker vid förbränning • förklara vad som menas med ozonlager och växthuseffekt • beskriva hur marken är uppbyggd och ge exempel på hur vi påverkar den kunna genomföra laborationer

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör området och kan skilja på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör området och kan skilja på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
2
genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
3
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället naturen och människan.
Eleven har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: