Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan 15/16 åk 7-9, Ol Andersskolan

Skapad 2015-08-11 08:25 i Ol Andersskolan Tierp
Här delar vi med oss av arbetslagets plan för hur vi ska arbeta med ökad måluppfyllelse samt utveckling av undervisningen.
Grundskola 7 – 9

Vi vill skapa en trygg miljö för alla på skolan genom yttre struktur. Det visas genom att vi försöker lägga schema med eleverna i fokus, till exempel ett fåtal lärare i varje elevgrupp och något praktiskt/estetiskt ämne varje dag. Vi eftersträvar också att elevgruppen skall få så mycket tid som möjligt med mentor och att tillgodose elever med speciella behov i mesta möjliga mån. Vi lärare försöker finnas tillgängliga under elevernas hela skoldag, till exempel genom god närvaro i korridorer.

Aktivitet
Reflektion/Utvärdering
Ht 15
Reflektion/Utvärdering
Vt 16
Ökad måluppfyllelse
Vi följer en gemensam struktur kring lektionerna, för att eleverna skall uppleva trygghet. Vi börjar lektionerna på samma sätt genom att tydliggöra för eleverna vad lektionen innehåller och avslutar med en gemensam samling. Införa tysta mikropauser där man ställer sig upp och tittar i taket (triggar igång hjärnan). Arbetslaget
Strukturen är nu en naturlig del av verksamheten. Mikropauser har dock ej blivit det.
Strukturen är nu en naturlig del av verksamheten.
Vid skolstarten i år 7 pratar vi om läsning med föräldrarna. I år 8 och 9 kommer vi också att diskutera detta med föräldrarna. Vi fortsätter uppmana eleverna att ta med sig bok till lektionerna. Vi förväntar oss att läslyftet ger resultat. Vi hyser goda förhoppningar om att bibliotekspedagogtjänsten kommer att vara en tillgång i detta arbete. Elevansvariga
Vi har pratat om läsning och haft ett samarbete med bibliotekspedagogen. År 7 har haft biblioteksvisning samt bokprat. Även om vi ännu ej kan se några mätbara resultat i elevernas resultat så märker vi att läsningen är en mer naturlig del av deras dag. Se kommentar om läslyft längre ner.
Vi har fortsatt att diskutera läsning med föräldrarna, vid utvecklingssamtal och föräldramöten. Till hösten fokuserar vi på att ta upp detta vid skolstarten för framförallt åk 7. Vi ser om bibliotekspedagogen kan vara med vid det första föräldramötet.
Vi prioriterar att stödja årets nior och att ha små grupper i kärnämnena för sjuorna. Vid höstlovet utvärderar vi resultatet av detta och ser hur vi går vidare. Arbetslaget
De elever som varit mottagliga att arbeta i olika elevkonstellationer har upplevt detta som positivt. Den satsning vi valt att göra i sjuorna föll väl ut. Storgruppen har fungerat bättre i no/so än förväntat och i kärnämnena har lärarna fått tid att möta eleverna på individnivå.
Vi har under året omorganiserat oss för att stödja matteundervisningen för åk 9. Vi har två lärare per grupp och lektion vid flera tillfällen i veckan. För att hjälpa eleverna i svenska och engelska har vi satsat på två lärare vid lektionerna i sv/eng. Vi upplever att detta har varit bra satsningar, då många av eleverna nått målen. Vi fortsätter att i blivande åk 8 ha mindre grupper i kärnämnena och storgrupp i so och no.
Naturskolan har varit mycket uppskattat. Vi gör ett försök att få dagen på höstterminen. NE, MJ
Eleverna uppskattade naturdagen oerhört mycket och de ansvariga lärarna är engagerade pedagoger.
Till hösten kommer vi ha naturdagar med åk 7 & 8. För sjuorna kommer vi att tidigt på terminen ha en teambuildingdag med Naturskolan.
Vi fortsätter arbeta med att öka närvaron för de elever som idag har hög frånvaro genom att ta kontakt direkt vid oro. Vi satsar särskilt på att få hit de elever som har mycket ströfrånvaro, dvs de som ligger på ca 80% närvaro. Vi aktualiserar närvarofrågan på föräldramöten och utvecklingssamtal. Elevansvariga
I år 7 & 8 samt 9a är närvaron god. P.g.a. faktorer vi ej kan påverka så är frånvaron fortfarande för hög i 9b. Vi har börjat premiera de elever som har högst närvaro i varje klass.
Närvaron har fortsatt vara god i flertalet grupper, men tyvärr lyckades vi inte öka närvaron i 9b under våren. Vi fortsätter att jobba aktivt med närvarofrågan vid föräldramöten och utvecklingssamtal.
Framtidståget, Framtidsdagarna som Högbergs bjuder in till och den vi själva anordnar, där elever får träffa olika yrkesgrupper. Eleverna får då en tydlig koppling skola/arbetsliv och skapar en motivation. Vi ska i högre grad koppla skolan till samhället och arbetslivet för att ge eleverna tydligare mål med skolan och vi lärare kommer att fördjupa oss i arbetssättet. Vi ska tänka på könsfördelning och etnicitet för de yrken som kommer hit samt att yrkesbeskrivningarna som anges är riktiga, så att rätt frågor kan ställas av eleverna. SYV, MH
Framtidsdagarna på Ol Andersskolan var mycket uppskattade av eleverna och vi tycker att vi lyckades få en bra variation på yrken och branscher. Till nästa år tänker vi flytta framtidsdagen till höstterminen för att tidigare skapa motivation hos eleverna. Besöket på Högbergs framtidsdagar var uppskattat av eleverna, även om det var lite oplanerat på flera program. Under året har en ny plan för Skola-arbetsliv utarbetats. Den behöver vi under hösten implementera i vår verksamhet.
Vi erbjuder möjlighet till studiehjälp och omprovstid på måndagar efter skoltid. Arbetslaget
Detta har varit oerhört populärt med som mest 32 deltagare.
Läxhjälpen har fortsatt vara populär under vårterminen. Vi uppskattar att vi har haft ca 25-30 elever/tillfälle. Det är både elever som behöver extra hjälp och elever som vill använda tiden för att skapa struktur i sitt läxläsande.
Uppmärksamma/premiera bästa meritpoängsförbättring till terminsslut. Arbetslaget
Vi ändrar detta till att gälla årsvis för 8 & 9 och från ht till vt för år 7.
Vi har inte uppmärksammat detta under året. Vi tycker att tanken är bra och kanske ska vi omformulera vårt stipendium för åk 9 att gälla rena meriter.
Vi fortsätter med elevcoacher för eleverna. Vi önskar genom detta kunna motivera alla elever att prestera bättre. På studiedagarna på novemberlovet går vi igenom elevunderlaget för att se vilka elever vi behöver handleda extra noga. Arbetslaget
I vår verksamhet är det en naturlig del att stötta och hjälpa vissa elever utifrån vår profession, elevernas behov och hur vår tid tillåter. Vi äger detta uppdrag som vi själva ålagt oss och väljer därför att ta bort namnet elevcoach.
Värdegrundsarbete
Rastmiljö: Uppgift för elevrådet är att ta reda på vad eleverna önskar, att på klassråd ta upp önskemål om rastmaterial och aktiviteter. Vi ska fortsätta vara tydliga rastvärdar. SL, NE
Önskemål har lämnats in från klassråden. Många aktiviteter - biljard, kortspel och spel pågår. Vuxennärvaron i korridorerna är bra. Stämningen i restaurang Krångliga Krabban är mycket bra. Lärarna eller eleverna själva ser till att ingen sitter ensam.
Vi arbetar vidare kring rastmiljön. Vi önskar också att involvera kuratorn mer i arbetet. Vi har fortfarande några elever som är ensamma på rasterna och vi måste jobba aktivt för att hjälpa dessa nästa läsår.
Trivselgrupp: Vi döper om kamratstödjarna till ”Trivselgruppen”. Alla klasser har representanter som träffas regelbundet. Vi stärker gruppen så att det blir fem elever från åk 9. Trivselstödjarna jobbar med att stödja utsatta och ensamma elever och i samtal med vuxna på skolan kunna berätta om negativa händelser. Rastvärdarna måste bli tydligare i kontakten med representanterna från gruppen. Kamratstödjarna har olika veckouppdrag. MJ
Förstärkningen har varit positiv och gruppen fungerar bra. Tyvärr ingick både utsättare och utsatta i gruppen, vilket gjorde att den tillfälligt fick vila innan jul. Arbetet kommer att återupptas med full kraft under vårterminen. Bra diskussioner om hur man kan stärka kamratskapen i klasserna och på skolan finns.
Vi har fortsatt ha trivselgruppen vilande under våren, då stort fokus legat på åk 9 och trivseln i dessa grupper. Vi ska se över vilka representanter vi har i trivselgruppen till nästa år och då göra arbetet i gruppen mer aktivt igen.
Vi arbetar aktivt för demokrati, respekt och mänskliga rättigheter. Vi undersöker om vi kan genomföra en aktivitet med extern aktör. Förslag RFSL och/eller Salams vänner. Arbetslaget
I och med att vi har fått flera nyanlända till skolan har diskussioner kring respekt och mänskliga rättigheter varit ett naturligt inslag i undervisningen.
Vi har inte tyckt att vi har haft råd att ta in t ex Salams vänner eller någon liknande organisation. Vi behöver till nästa läsår ta tag i arbetet i arbetslaget istället. Vi ska också undersöka om vi kan samarbeta med Röda korset i de här frågorna.
Representanterna från likabehandlingsteamet har samtal med elever som uppvisar oschysst beteende av ett eller annat slag. Representanterna har fått schemalagd tid för samtal. DG, AHÅ
Under hösten har ett antal ärenden tagits upp med berörda elever av representanterna. I några fall har även kontakt med hemmen behövts. Ett stort ärende som har gällt förtal på nätet har inkluderat många elever på skolan och upptagit mycket tid och diskussioner. En elev blev fråntagen deltagande på en gemensam aktivitet utanför undervisningen. Representanterna har även deltagit i stadieövergripande arbete med elever i åk 5 och på fritids. Totalt sett har ärendena minskat. Vårt fokus har i stort sett varit på en elev.
Vi har även under vårterminen behövt stänga av elever från olika aktiviteter efter några incidenter. Vi har även haft ett misshandelsfall där vi lyft bort utövaren ur sin klass under en period. Under våren var det fortsatt färre ärenden som togs upp av likabehandlingsteamet. I åk 5 och på Fritids har stämningen blivit bättre.
Livskunskap åk 7. Eftersom sjuorna till viss del kommer att arbeta i storgrupp ser vi ett behov av att arbeta med livskunskapen, men även studieteknik. Därför finns ämnet schemalagt för läsåret 15/16. AHÅ
I en början av ht arbetade gruppen mycket med studieteknik, bland annat genom att diskutera dynamiskt tankesätt och titta på filmer. Större delen av terminen har dock ägnats åt att diskutera flyktingströmmen och dess konsekvenser, vilket har bidragit till en större humanitär förståelse.
Större delen av terminen har fortsättningsvis ägnats åt att diskutera nyanländas situation och alla människors lika värde samt medmänsklighet. Livskunskapen har också handlat om hur man är en god kamrat, hur man tar emot en ny elev i sin klass, om mobbning och utfrysning samt gruppdynamik/klassklimat. Emellanåt har vi återkommit till studietekniktips och dynamiskt tankesätt. Vid utvärdering har de allra flesta av eleverna i åk 7 ansett att deras tankar har utmanats och att deras empati har utvecklats.
Två representanter deltar i regelbundna möten med rektorsområdets lbt-representanter. Aktiviteter utifrån de sju diskrimineringsgrunderna genomförs. Lyfta likabehandlingsarbetet vid varje konferens för att påminna och tipsa varandra om hur vi kan hålla arbetet med diskrimineringsgrunderna levande. DG och AHÅ
De löpande aktiviteterna i planen är borttagna. Vi har på varje arbetslagskonferens lyft upp likabehandlingsarbetet.
I rektorsområdets likabehandlingsgrupp har vi träffats en gång under vårterminen. Planen är fr o m ht-16 att vi ska ha tre träffar på hösten och två träffar på våren. Representanterna har även deltagit i stadieövergripande arbete med elever i åk 5 och på fritids. I de grupperna har stämningen blivit bättre. I samband med mötet den 3 mars fick AHÅ och DG bl a i uppdrag att under tisdagseftermiddagar arbeta med en elev i åk 6 från Björkängsskolan. Vi bedömde att vi kunde trappa ner detta arbete, men kommer att arbeta vidare med hen direkt i samband med skolstart i åk 7 för att få till det klassklimat som vi eftersträvar. Vi har även under våren haft en stående punkt på arbetslagets dagordning gällande likabehandling. Det gör att vi alla vet vad som händer/har hänt i relationerna på skolan och att vi har en samsyn kring åtgärder.
Utveckling av undervisningen
Mattelyftet fortsätter under hösten. Läslyftet startar. Rektorsområdet
Läslyftet har avslutat en modul. Deltagarna har haft givande stadieövergripande diskussioner. Eleverna frågar mer om svåra ord. Än så länge har det inte funnits något forum för det kollegiala lärandet inom arbetslaget.
Läslyftets modul under vårterminen har inte varit lika bra som den vi arbetade utifrån på höstterminen. Den stora vinsten med läslyftet tycker vi är att vi lärt oss av kollegor på andra stadier. Vi har fått en bättre samsyn kring läsning i rektorsområdet. Även mattelyftet har haft utbyte av att det är representanter från alla stadier. Dock har vi bara haft en representant från högstadiet och det har gjort att mattelyftet haltat lite för vår del.
Åk 7 Skolans val: Grundläggande IKT-kompetens för åk 7 en lektion i veckan. Vi behöver uppmärksamma arbetet med källkritik och vilka texter som används från internet. Utvecklande av IKT i alla ämnen i ett senare skede. JS
Eleverna har lärt sig de grundläggande teknikerna. Aktivitet framåt: Belys vikten av källkritik. Starta elevarbeten i Office 365.
Vi har jobbat mycket med källkritik under våren och vid niornas nationella prov i so visade det sig att många av våra elever är väl insatta i detta. Eftersom vi inte har tillräckligt många datorer, så blir det svårt att jobba med Office 365. Till hösten ska vi dock lära eleverna att spara sina arbeten i det systemet.
Måluppfyllelse, statistik
Vi använder statistiken som ett hjälpmedel för att se vilka insatser som behöver göras och se vilka effekter resursfördelningen fått. På höstlovets studiedagar tittar vi igenom vårens betyg jämfört med förväntade höstterminsbetyg. Arbetslaget
7A:s pojkar ligger över pojksnittet, men under flickornas snitt. 7B: flickor ligger långt över 7A:s flickor, som därmed ligger under snittet. Vi ställer oss frågande till att det inte finns några F i matte. Vi ser olika typer av F-betyg: frånvaro, lättja, inlärningssvårigheter, sämre metakognition. Båda åttornas meritvärden har bra utveckling. I 8A finns det en större drivkraft bland pojkarna än i 8B. I niorna har nästan alla betyg förbättras. 9B:s flickor presenterar sämre än pojkarna i klassen. Aktivitet framåt: Vi ska bli tydligare i diskussionerna med föräldrarna om vikten av ett föräldrastöd - inte enbart kunskapsmässigt utan framför allt gällande närvaron.
Niornas betyg är mycket bättre än vi vågat hoppas på. Vi har genom att omorganisera matten i åk 9, tillsammans med den frivilliga läxhjälpen, lyckats få flertalet att nå målen i matte. Vi har också satsat extra resurser på åk 9 i sv/eng för att kunna stötta de elever som behöver mest hjälp. Utvecklingen i samtliga ämnen har varit över förväntan. De elever med bäst resultat i åk 9 är i killar! Vi har lyckats skapa en klimat i klasserna där det varit tillåtet för killarna prestera bra i skolan. En av åttorna anser vi underprestera betygsmässigt. Vi behöver arbeta med gruppen för att skapa större trygghet och motivation. Vi ser att många elever i åk 7 och 8 som presterar väl i de teoretiska ämnena inte når samma resultat i de praktiska och estetiska ämnena. Vi skulle vilja att vi i rektorsområdet jobbar vidare med en samsyn kring undervisningen i dessa ämnen också, då vi upplever att det är ganska stor skillnad i vilka grunder eleverna har när de börjar i sjuan.
Ge elever som behöver tillgång till de studietekniska redskap de behöver för att bättre kunna tillgodogöra sig ämnet. Elevansvariga
Vi känner oss begränsade då tillgången av datorer och iPads är för liten. Om Office365 ska fungera som tänkt behöver tillgången vara 1:1. Sjuorna har, och kommer fortsättningsvis, att arbeta med studieteknik.
Prata tydligt om termins- kontra slutbetyg i arbetslaget och med eleverna. För att lyfta upp förståelsen för eleverna visar vi filmen "Elevers frågor om betyg" på mentorstid vid läsårsstart. Arbetslaget
Vi upplever att eleverna förstår termins- kontra slutbetyg.
Inför höstterminen aktualiserar vi det här för de nya sjuorna och diskuterar också att det är olika mål de jobbar för i åk 6 och åk 9.
Måluppfyllelse
Samsyn & mål
Vi ställer höga och tydliga krav på eleverna. Vi har en yttre struktur som möjliggör fokuserad undervisning och inlärning. Vi har tydliga mål med arbetet och förmedlar det till eleverna. Vi försöker att samplanera ämnen för att skapa en samsyn och ökad motivation hos eleverna.
Vi behöver få eleverna att se att alla ämnen är lika viktiga. Nu kan vi uppleva att många fokuserar på kärnämnena. I de praktiska ämnena ska vi börja fokusera mer på vad eleverna lär sig och inte vad de gör.
Rätt stöd i rätt tid
Vi ska fånga upp elever i ett tidigt skede och individualisera undervisningen för dem som är i behov av det.
Vi har anpassat undervisningen med t ex muntliga prov och hjälpmedel för de elever som behöver det. Specialpedagogen har hjälpt vissa elever med särskilda övningar. Detta arbetssätt skulle kunna hjälpa fler av våra elever. Vi behöver dock skapa en samsyn i rektorsområdet kring hur vi fångar upp elever i ett tidigt skede. På högstadiet är det ofta för sent att utreda elever.
Arbetet med nyanlända elever
Från och med november 2015 har vår skola fått ta emot flera elever med annat modersmål
November -15 En grupp med lärarrepresentanter tillsätts för att arbeta fram ett arbetssätt över hur vi ska inkludera de nya eleverna i vår verksamhet.
I de klasser där nyanlända har placerats har lärarna utsett representanter/faddrar som har till uppdrag att de nya eleverna ska känna sig välkomna till skolan. I de estetiska ämnena har eleverna deltagit och fått prova och även kunnat visa sina kunskaper. I de teoretiska ämnena har fokus legat på att få en språklig förståelse. Arbetet framåt: Inkluderingen fortsätter med stort fokus på att känna gemenskap i klassen och på skolan.
Under vårterminen har de nyanlända i för stor grad blivit en egen grupp istället för att bli en del av sina klasser. Detta måste vi jobba med i höst, t ex att se till att de är med sin klass minst en lektion per dag. Vi får fortsätta diskutera detta i början av höstterminen, så att vi får en bra start nästa läsår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: