Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Årskurs 4-5

Skapad 2015-08-17 08:23 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Matris för idrott och hälsa
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris i idrott och hälsa utifrån de olika förmågorna vi tränar i de olika momenten.

Rörelse

  • Idh  E 6   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  • Idh  E 6   I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Momentet påbörjat
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Varierar rörelser
Variera rörelser till aktiviteten. Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar och lekar, såväl inomhus som utomhus.
Du deltar alltid aktivt och rör dig säkert i de olika övningarna och aktiviteterna. Du har god balans, klättrar obehindrat och kan till exempel rotera i övningar som kullerbytta bakåt. Du kan hänga i övningar som exempelvis knähängandoch du kan hoppa i övningar som exempelvis ljushopp.
Du visar god och automatiserad förmåga i dina motoriska färdigheter. Du tillämpar obehindrat olika rörelser på ett varierat sätt i förhållande till aktivitet. Och börjar till viss del att resonera kring hur en övning kan göras mer utvecklande. Du kan rotera i övningar som exempelvis upprepande bakåtkullerbyttor, Hjulning från lutande plan.
Du visar mycket god förmåga och automatiserade motoriska färdigheter. Du tillämpar obehindrat olika rörelser på ett varierat sätt i förhållande till aktivitet. Du är medveten om din egna fortsatta motoriska utveckling och börjar att resonera kring hur en övning kan göras mer utvecklande. Du kan hänga i övningar som exempelvis stuphängan de i ringar. Du koordinerar och kontrollerar armar och benrörelser väl och bedömer kraften i dina rörelser.
Anpassar rörelser
Anpassa rörelser till aktiviteten. Anpassa kraft och teknik med till exempel boll i övningar och spel.
Du har god koordination och känsla för boll- och lagspel. Du rör dig koordinerat och klarar att kasta/sparka i en rörelse trots ändrade förutsättningar. Du anpassar också med viss säkerhet din kraft och din muskelkontroll efter förutsättningarna.
Du visar god koordination och grundmotorisk förmåga. Du rör dig snabbt och koordinerat och utför rörelser med olika förutsättningar på ett till viss del automatiserat sätt.
Du visar mycket god koordination och grundmotorisk förmåga. Du anpassar dina rörelser snabbt till olika förutsättningar och kan ge förslag till övningar i en högre svårighetsgrad för att gynna din egna fysiska utveckling.
Rörelse till musik
Delta i rörelser till musik och anpassa rörelser till takt och rytm.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du rör dig till olika sorts musik och växlar mellan olika typer av rörelser, tempon och takter.
Du deltar aktivt i lekar, danser och rörelser till musik. Du rör dig obehindrat till all sorts musik och växlar smidigt mellan olika typer av rörelser, tempon och takter. Du ger även egna förslag på rörelser och danser.
Du deltar aktivt i lekar, danser och rörelser till musik. Du rör dig obehindrat till all sorts musik och växlar smidigt mellan olika typer av rörelser, tempon och takter. Du ger även egna förslag på rörelser och danser. Du bidrar med egna rörelser och övningar för att höja svårighetsgraden. Du kan flera typer av danser och kan hitta på egna med stor rörelsevariation.
Deltar och samarbetar
Delta i lekar och spel, är aktiv och vågar prova på olika rörelser. Samarbetar med kompisarna och följer leken/spelets regler.
Du tar eget ansvar för dig själv och gruppen. Du kan utvärdera en aktivitet. Till exempel komma med förslag på regeländringar.
Du tar i stor utsträckning hänsyn till kamraternasfysiska förmåga för att aktiviteterna ska fungera, samt använder dig själv och din förmåga för att andra kamrater ska kunna lyckas.
Du tar i mycket stor utsträckning hänsyn till kamraternasfysiska förmåga för att aktiviteterna ska fungera och bidrar med ett positivt ledarskap. Du kan ge förslag till regler och innehåll som gör det möjligt för alla att delta aktivt.

Friluftsliv och utevistelse

  • Idh  E 6   Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  • Idh  E 6   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  • Idh  E 6   Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  • Idh  E 6   Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Momentet påbörjat
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur och utemiljö
Lekar och rörelse i natur-och utemiljö samt Allemansrättens grunder.
Du känner väl till allemansrätten och förstår sambandet mellan personligt ansvar och en ren miljö. Du bidrar med egna tankar kring allemansrättens syfte och funktion. Du deltar aktivt i aktiviteterna utomhus och har kännedom om din närmiljö och lämplig klädsel/utrustning efter väder. Du kommer gärna med egna förslag på egna aktiviteter ute. Du rör dig med god balans och anpassar dina rörelser väl till olika underlag och förhållanden.
Du känner väl till allemansrätten och förstår sambandet mellan personligt ansvar och en ren miljö. Du bidrar med egna tankar kring allemansrättens syfte och funktion. Du rör dig snabbt och smidigt, med god balans och anpassar dina rörelser väl till olika underlag och förhållanden. Du visar prov på automatiserade rörelser i svår terräng.
Du känner väl till allemansrätten och förstår sambandet mellan personligt ansvar och en ren miljö. Du bidrar med egna tankar kring allemansrättens syfte och funktion. Du visar prov på väl utvecklade automatiserade rörelser i svår terräng samt en vilja att utvecklas ännu mer.
Orientera
Orientera i närmiljö, förstå enkla kartors uppbyggnad samt behärska begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Du förstår kartors uppbyggnad och funktion i olika sammanhang och passar lätt in kartan. Du kan i par hitta flera kontroller efter varandra med hjälp av karta. Du kan sätta ut redskap i idrottshallen efter karta.
Du kan med viss säkerhet orientera dig med hjälp av karta i bekanta miljöer. Du visar prov på att själv kunna utforma kartor, eller lägga banor åt kompisarna.
Du kan med god säkerhet orientera dig med hjälp av karta i obekanta miljöer.

Hälsa och livsstil

  • Idh  E 6   Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Momentet påbörjat
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Upplevelser av fysisk aktivitet
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser.
Du har goda kunskper om vad som behövs för att känna att man mår bra. Du deltar aktivt i samtalet och bidrar med egna funderingar och resonemang till hur du kan påverka kroppens välmående. Du resonerar även kring begrepp och ord rörande den egna fysiska förmågan.
Du visar god förmåga att se sambandet mellan god livsstil och livslång hälsa. Du visar viss förmåga att ge förslag på aktiviteter och livsstil som kan påverka den egna hälsan positivt.
Du visar mycket god förmåga att se sambandet mellan god livsstil och livslång hälsa. Du kan självständigt ge förslag på aktiviteter och livsstil som kan främja egen hälsa och eget välmående.
Förebygga skador
Förebyggande av skador i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Du kan ge enkla beskrivning ar och egna förslag på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Tillexempel genom att följa regler, ta eget ansvar och ha rätt utrustning, eller rätt teknik vid t.ex lyft.
Du visar förmåga att i stor utsträckning ta ansvar för och resonera kring ditt personliga ansvar och agerande i förhållande till egna skador.
Du visar god förmåga att kunna resonera kring den dagliga miljön för att upptäcka och beskriva eventuella förbättringsområden där man skulle kunna förebygga skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: