👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1-3 Lilla Edet

Skapad 2015-09-23 08:39 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Genom undervisningen i SO ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågor enligt Lgr11 med hjälp av det centrala innehållet på sin väg att nå kunskapskraven för år 3.

 • SO   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • SO   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • SO   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • SO   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
>>>
>>>
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Ny nivå
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Jag känner till att det finns mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Jag kan ge exempel på mänskliga rättigheter och barns rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Jag har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet att man kan ta gemensamma beslut i t.ex ett klassråd.
Jag vet att det finns olika regler i skolan och jag vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Jag kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan jag beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Jag kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Jag vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Jag vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Jag beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Jag förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Jag kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag kan ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera och söka information.
 • SO  1-3
Jag vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Jag kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Jag kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Jag känner till att det jag gör kan påverka miljön.
Jag beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka vår miljö och natur.
Jag beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Jag vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Jag känner till farliga platser i närområdets trafikmiljö.
Jag identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag känner till något om hemortens historia och att människor inte alltid har levt som vi lever nu.
Jag kan berätta om några skillnader i hur människor levde förr och nu.
Jag kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Jag gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Jag ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet att människans historia har förändrats genom åren och känner till forntiden.
Jag förstår hur en tidslinje är uppbyggd och du vet i vilken ordning stenåldern, bronsåldern och järnåldern kommer.
Jag beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Jag kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan jag i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet varför vi firar jul och påsk och andra högtider.
Jag känner till några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Jag beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Jag känner till några bibliska berättelser.
Jag återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Förmåga att kommunicera, analysera och reflektera.
 • SO  1-3
Jag kan samtala om elevnära livsfrågor.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Jag känner till att det finns olika medier som vi får information från.
Jag kan prata om elevnära samhällsfrågor.
Jag kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag kan titta, läsa eller lyssna på enkel information från olika medier och prata om saker som händer i samhället på ett enkelt sätt.
Jag kan framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Jag kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Förmåga att kommunicera, analysera, reflektera, söka information och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag kan berätta om platser och länder som är viktiga för mig.
Jag känner till vad karta, jordglob och väderstreck är.
Jag gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.