Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsmatris Lärare/Fritidspedagoger Dalabergsskolan

Skapad 2015-10-29 16:05 i Dalabergsskolan Uddevalla
Utvecklingskriterier för lärare. Kriterieområden är Engagemang, Samarbetsförmåga, Flexibilitet och Ansvarstagande.
Medarbetarsamtal

Kriterieområden: Yrkeskunnande, Samarbetsförmåga, Resultat och Engagemang, Flexibilitet och Ansvar

Medarbetare

Grundnivå
Bra
för mig och mina elever
Mycket bra
för hela arbetslaget och andra elever
Utmärkt
För egna och andra enheter och alla elever
Samverkan ansvarstagande kommunikation
Har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och vårdnadshavare och samhället i övrigt. Respekterar kollegors och andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i den dagliga verksamheten
Förstår vikten av samverkan både inom och utanför organisationen. Samverkar med kollegor, föräldrar, vårdnadshavare och deltar i skolenhetens kontakter med samhället i övrigt
Har en nära samverkan med kolleger, föräldrar och vårdnadshavare och deltar i skolenhetens kontakter med samhället i övrigt.
Arbetar systematiskt med samverkan. Kommunicerar på ett rakt, tydligt, lyhört, sakligt och respektfullt sätt med samtliga samverkanspartners.
Arbetar systematiskt med samverkan i ett helikopterperspektiv. Kommunicerar på ett rakt, tydligt, lyhört, sakligt och respektfullt sätt med samtliga samverkanspartners.
Ger kollegialt stöd Bidrar och bjuder på sitt material och sin kunskap.
Ger aktivt kollegialt stöd. Delar med sig av erfarenhet och kunskap. Tar tillvara kollegornas kompetenser
Ger aktivt kollegialt stöd. Delar med sig av erfarenhet och kunskap. Tar tillvara kollegornas kompetenser. Kan identifiera möjligheter i olika samarbeten Entusiasmerar och engagerar kollegor.
Leder och bidrar till allas delaktighet. Drivande i verksamheten som helhet.
Visar respekt för den demokratiska processen och följer fattade beslut.
Visar respekt för den demokratiska processen och följer fattade beslut.
Visar respekt för den demokratiska processen och följer fattade beslut.
Har en konstruktiv dialog med såväl kollegor som ledning inför beslut. Identifierar och genomför konstruktiva lösningar

Mötet med eleven

Grundnivå
Bra
för mig och mina elever
Mycket bra
för hela arbetslaget och andra elever
Utmärkt
För egna och andra enheter och alla elever
Planering av undervisningen
Undervisningen ska utformas i överensstämmelse med läroplan och kursplan.
Lärarens pedagogiska planering refererar till läroplanen.
Lärarens planering beskriver hur eleverna ska öva för att kunna utveckla de förmågor som är mål för arbetsområdet. Bedömningsuppgifterna medför att eleverna använder de förmågor som tränats. Mål, undervisning/aktiviteter och bedömning bildar en sammanhängande kedja.
Lärarens planering beskriver hur eleverna kan utveckla kvaliteten i de förmågor som är mål för arbetsområdet
Läraren utvecklar och förbättrar skolans pedagogiska planeringar.
I planeringen finns utvalda delar från ämnets syfte, innehåll och kunskapskrav.
Läraren deltar och bidrar till gemensam planering med kollegor.
Läraren bidrar i hög grad till systematisk gemensam planering med kollegor i syfte att förbättra undervisningen.
Läraren är drivande i systematisk gemensam planering med kollegor där tidigare utvärderingar tillvaratas i syfte att förbättra undervisningen.
Genomförande av undervisning
Anpassar undervisning till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen. Visar tillit till elevens förmåga
Läraren genomför undervisningen enligt upplagd planering motsvarande ”grundnivå”.
Varierande arbetssätt och arbetsformer används. Eleverna får ta till sig kunskap på olika sätt.
Varierande och situations-anpassade arbetssätt och arbetsformer används. Eleverna får visa sin kunskap på olika sätt.
Läraren använder aktuell, relevant och evidensbaserad forskning på ett medvetet och systematiskt sätt för att utveckla sin undervisning.
Läraren organiserar aktiviteterna på ett sätt som skapar och bibehåller arbetsro.
Läraren får eleverna att följa rutinerna för arbetsro i undervisningen.
Läraren skapar en god atmosfär som bidrar till elevernas engagemang och motivation.
Läraren skapar återkommande en god atmosfär – över tid och i olika elevgrupper – som bidrar till elevernas engagemang och motivation.
Utformar undervisningen efter våra styrdokument, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läraren väcker och fångar upp elevernas intresse. Läraren använder fungerande inledningar, uppstarter, övergångar och avslutningar.
Utformar undervisningen efter våra styrdokument, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ändrar undervisningsmetod utifrån gruppens eller elevens särskilda behov.
Utformar undervisningen efter våra styrdokument, utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ändrar undervisningsmetod utifrån den enskilda elevens behov. Har god förmåga att möta och arbeta pedagogiskt med elever i behov av särskilt stöd
Kommunicerar undervisnings-metoder och resultat av dessa till kollegor och ledning. Har god kännedom om forskning inom ämnet och om undervisnings-metoder, delger detta till kollegor och ledning på ett pedagogiskt sätt så att gynnsamma undervisnings-metoder kan användas inom organisationen.
Elevdelaktighet
Kommunicerar med eleven om vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras. Gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, såväl självständigt som tillsammans med andra. Utvecklar elevens förmåga att upptäcka problem och att finna lösningar till dessa.
Läraren ger eleverna möjlighet att vara delaktiga i planeringen av undervisningen.
Läraren ger eleverna möjlighet att påverka på vilket sätt de vill visa sin kunskap.
Läraren ger eleverna möjlighet att påverka arbetsformer och arbetssätt.
Kommunicerar kunskapsmål och kan på ett skickligt sätt konkretisera dessa. Verkar aktivt för elevdelaktighet i planering, genomförande och utvärdering av genomförandet.
Läraren ger eleverna möjlighet att känna till målen.
Läraren tillvaratar elevernas intressen och förkunskaper i upplägget av undervisningen för att nå målen inom ramen för styrdokumenten
Läraren tillvaratar elevernas intressen och förkunskaper i upplägget av undervisningen för att nå målen inom ramen för styrdokumenten. Utvecklar elevens förmåga att lära såväl ensam som i grupp.
Tillvaratar samtliga elevers förutsättningar. Är ett stöd för kollegor hur man på ett gynnsamt sätt uppnår elevdelaktighet.
Bedömning och resultat
Följer upp, bedömer, kom-municerar och dokumenterar elevens kunskapsutveckling och därigenom stödjer eleven till ett allt mer medvetet lärande.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande i syfte att höja undervisningens kvalitet och resultat. Läraren använder formativ bedömning.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande med elever, individuellt och i grupp, i syfte att höja undervisningens kvalitet och resultat.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande och kunskapsresultat tillsammans med elever och kollegor, individuellt och i grupp, i syfte att höja undervisningens kvalitet och resultat.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande och kunskapsresultat tillsammans med elever och kollegor för att höja undervisningens kvalitet och resultat för hela skolan.
Planering/ Skriftliga omdömen/ IUP/ kunskapstabeller i UNIKUM ger tydliga anvisningar om var eleven befinner sig i kunskaps-utvecklingen och hur nästa mål kan uppnås.
Läraren använder Skriftliga omdömen/ IUP/ kunskapstabeller i UNIKUM som ger tydliga anvisningar om var eleven befinner sig i kunskaps-utvecklingen och hur nästa mål kan uppnås. Som stöd i den formativa lärprocessen.
Läraren använder systematiskt och formativt skriftliga omdömen/ IUP/ kunskapstabeller i UNIKUM som ger tydliga anvisningar om var eleven befinner sig i kunskaps-utvecklingen och hur nästa mål kan uppnås.
Läraren använder och utvecklar systematiskt och formativt skriftliga omdömen/ IUP/ kunskapstabeller i UNIKUM som ger tydliga anvisningar om var eleven befinner sig i kunskaps-utvecklingen och hur nästa mål kan uppnås.

Yrkesutveckling

Grundnivå
Bra
för mig och mina elever
Mycket bra
för hela arbetslaget och andra elever
Utmärkt
För egna och andra enheter och alla elever
Deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.
Deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.
Bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter.
Bidrar i hög grad till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar.
Leder och driver det systematiska kvalitetsarbetet.
Tar ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling genom att systematiskt reflektera enskilt och tillsammans med andra. Bedömer sitt behov av kompetensutveckling.
Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling.
Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling utifrån flera aspekter t.ex. ämneskunskaper, ledarskap, digital kompetens
Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling utifrån flera aspekter t.ex.: ämneskunskaper, ledarskap, digital kompetens. Läraren tar ansvar för planering av genomförandet av kompetensutveckling.
Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling utifrån vad som behövs för verksamheten. Läraren tar ansvar för planering av genomförandet av kompetensutveckling.
Tillägnar sig aktuell forsknings- och utvecklingsarbete.
Tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Förmedlar relevant kunskap om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete till andra.
Tar initiativ till förbättring och utveckling av verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Genomför förslag med synliga förändringar i verksamheten.

Ledarskap

Grundnivå
Bra
för mig och mina elever
Mycket bra
för hela arbetslaget och andra elever
Utmärkt
För egna och andra enheter och alla elever
I sitt ledarskap ska läraren visa sin förmåga att eftersträva en god relation till eleverna som karakteriseras av ömsesidig respekt och ett förtroendefullt förhållningssätt. Leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.
Har kontakt med elev och vårdnadshavare som bidrar till goda relationer. Bedriver ledarskap anpassat till den egna gruppen. Leder och organiserar arbetet så att eleven upplever trygghet och studiero.
Har en fungerande kontakt med elev och vårdnadshavare som bidrar till goda relationer. Bedriver ett ledarskap som är väl anpassat till egna gruppen. Leder och organiserar arbetet så att Eleven upplever trygghet och studiero. Har ett inkluderande förhållningssätt.
Har en fungerande kontakt med elev och vårdnadshavare som bidrar till mycket goda relationer. Får dem att känna sig trygga. Har en öppen dialog. Bedriver ett ledarskap som även fungerar utanför den egna gruppen. Elev upplever trygghet och studiero. Har inkluderande förhållningssätt med utgångspunkten att alla kan och ska lyckas.
Får elev och vårdnadshavare att känna sig trygga även vid svårare situationer. Har en öppen 2-vägskommunikation. Bedriver ett tydligt ledarskap med ett respektfullt förhållningssätt som fungerar utanför den egna gruppen, oavsett gruppsammansättning. Elev upp- lever alltid trygghet och studiero. Har ett inkluderande förhållningssätt med utgångspunkten att alla kan och ska lyckas.
Visa förståelse för värdet av mångfald och respekt för skillnader och genom detta utveckla elevernas sociala och medborgerliga kompetens, skydda varje elev mot skada, kränkningar, trakasserier och diskriminering, och låta eleverna utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet.
Är medveten om enhetens arbete kring likabehandling, jämställdhet och kulturell mångfald.
Är medveten om enhetens arbete kring och upprättande av likabehandlingsplan. Eftersträvar jämställdhet och kulturell mångfald.
Är medveten om sitt agerande och sin roll som förebild i enlighet med enhetens likabehand- lingsplan. Arbetar aktivt för kulturell mångfald och jäm- ställdhet. Visar förståelse för värdet av mång- fald och respekt för skillnader.
Är medveten om och aktiv i sitt agerande och sin roll som förebild i enlighet med enhetens likabehandlinsplan, jämställdhet och kulturell mångfald. Visar hög förståelse för värdet av mångfald och respekt för skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: