Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A

Skapad 2015-11-26 16:38 i Vikaskolan Falun
Matris till Mattespanarna bok 4A höstterminen
Grundskola 4 Matematik

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t.ex. en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion, eller en egenskap som t.ex. omkrets

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

KUNSKAPSKRAV
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning
Eleven löser enklare problem som att välja räknesätt.
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt t.ex. med bild, tabell eller genom att upptäcka mönster.
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven storleksordnar tal inom talområdet
Eleven sätter tal i rätt storleksordning.
Eleven hittar metoder för att läsa av positionssystemet på ett effektivt sätt, t.ex. att 10 100 är större än 10 099 genom att titta på hundratalssiffran
Eleven läser av en tallinje
Eleven läser av och benämner tal utmed en tallinje
Eleven förstår hur tal är uppbyggda med positionssystemet.
Eleven läser av ett tal och kan benämna siffrornas värde beroende på placering.
Eleven inser betydelsen av de olika platserna och använder detta för att skapa olika tal.
Eleven använder platsvärdena för att t.ex. lösa talgåtor.
Eleven vet likhetstecknets betydelse.
Eleven vet att det alltid ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet.
Eleven kan de matematiska begreppen i addition och subtraktion.
Eleven löser en uppgift utifrån de matematiska begreppen.
Eleven känner igen, konstruerar och beskriver olika figurers egenskaper.
Eleven benämner rätt figur och beskriver enkla samband.
Eleven beskriver skillnader och likheter samt egenskaper.
Eleven läser av en analog och digital klocka.
Eleven kan tala om vad klockan är på tre sätt, analogt och två digitala sätt.
Eleven ser sambandet mellan längdenheterna.
Med en enhet.
Med minst två enheter.
Eleven läser av en tabell.
Eleven kan svara på frågor där svaren finns i tabellen.
Eleven kan läsa av en tabell där svaren ej finns direkt i tabellen.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven räknar med begreppen hälften och dubbelt.
Eleven behärskar en metod för enklare beräkningar av hälften och dubbelt.
Eleven förstår hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven fortsätter på ett givet talmönster med ytterligare tal samt konstruerar ett eget mönster av enklare slag.
Eleven kan även beskriva hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven kan konstruera och beskriva egna talmönster av mer komplicerat slag.
Eleven ser likheter och kan utnyttja en generalisering.
Eleven kan generalisera med tiotal i ena termen.
Eleven kan generalisera med tiotal eller hundratal i båda termerna.
Eleven vet hur addition och subtraktion hör ihop.
Eleven kan göra två additioner och två subtraktioner utifrån tre tal.
Eleven löser uppgifter i addition och subtraktion med algoritmuppställning.
Upp till hundratal i termerna och med en minnessiffra.
Upp till hundratal i termerna och med två minnessiffror.
Eleven mäter längder samt beräknar omkretsen.
Med hela mm, cm, dm och m samt ritar given sträcka. Beräknar omkretsen av en kvadrat, rektangel och olika månghörningar.
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och ger förslag på sidornas längd.
Eleven beräknar utifrån en given omkrets och andra givna förutsättningar en figurs olika sidor.
Eleven ritar sträckor med hjälp av en linjal.
Med en enhet.
Med mer än en enhet.
Eleven räknar ut tidsskillnader.
Utan timövergång.
Med övergång över midnatt.
Med timövergång.
Eleven gör en tabell.
Eleven gör en tabell utifrån en enkel undersökning.

Följa och föra logiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer för att samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader.
Eleven resonerar kring olika lösningar.
Eleven jämför lösningar och drar egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: