Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Julsaga

Skapad 2015-12-08 11:15 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk

Bedömning av din julsaga.

Innehåll och struktur.

När man skriver en berättande text ( i ert fall en julsaga denna gången) är det viktigt att innehållet och strukturen är tydlig. Att texten följer en "röd tråd" och att innehållet är intressant för läsaren.
Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Rubrik/titel
Sagan har ingen rubrik/titel
Sagan har en enkel rubrik/titel. Ex. En julsaga, Sagan om julen.
Sagan har en passande och spännande rubrik/titel som fångar läsarens intresse att vilja läsa hela sagan.
Inledning
Det är lite svårt att förstå vem som är huvudpersonen och vad personen vill. Bristande information om tid och plats.
Försöker vägleda läsaren med en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning.
Beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Försöker sig på kreativa berättelsedrag. Ger tillräckligt med detaljer för att etablera samband mellan miljö, huvudperson och bi-personer.
Komplikation/Händelser
Återger en rad händelser men saknar problem/ komplikation.
Har en inledande händelse som antyder ett problem/ komplikation. Problemet/ komplikationen är inte helt tydlig. (Ev. Kopierar och använder eleven problem/ komplikationer från välkända berättelser/sagor.)
Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med mer än ett problem/ komplikation.
Utvecklar en berättelsekurva som är följdriktig och sammanhängande. Utvecklar och löser varje problem/ komplikation i olika avsnitt.
Avslutning
Skriver en enkel avslutning. Ex. "Det var en dröm".
Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman. Ex. Det goda besegrar det onda eller "Så levde de lyckliga i alla sina dagar".
Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar samspel och problem/ konflikter mellan karaktärer och löser någon av konflikterna.
Binder tydligt ihop de olika delarna med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. VIsar på samspel och problem/ konflikter mellan karaktärer och löser någon av konflikterna.

Språkliga drag

Hur du använder språkliga drag för berättande, ordval, meningsbyggnad med mera.
Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Ordval och meningsbyggnad
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt med men utan variation. Ex. Börjar alla meningar på samma sätt.
Ordvalet är relativt (ganska) varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation.
Ordvalet är relativt (ganska) varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation. Börjar använda adjektiv och beskrivande verb.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras (både vad gäller längd och sätt att inleda meningarna), med avsikt att skapa spänning. Använder adjektiv, adverb och beskrivande verb. Använder liknelser och bisatser inledda med prepositioner och adverb, för att utveckla texten.
Första person/tredje person
1:a person - Jag 3:e person - Han/Hon/Hen
Byter ofta från tredje person till första person.
Byter ibland från tredje person till första person.
Skriver konsekvent i första eller tredje person.
Dialog
Det finns ingen dialog i berättelsen.
Det finns dialog i berättelsen och den passar in i sammanhanget. Dialogen markeras för det mesta med talstreck.
Det finns dialog vid flera tillfällen och det gör texten varierad och bättre att läsa. Dialogen markeras alltid med talstreck.
Tempus
Din text ska vara skriven i preteritum (dåtid)
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus
Använder tempus korrekt.
Berättarteknik
Texten innehåller några få gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av olika slag, såväl som liknelser och metaforer.

Skrivregler

Hur du stavar, använder dig av skiljetecken och styckeindelning
Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Stavning
Eleven använder grundläggande regler för stavning med viss säkerhet. Eleven stavar en del ord rätt, men stavar ofta fel på ord med tex dubbelteckning (tal/tall ; sil/sill) Eleven tar ibland hjälp för att ta reda på hur ord stavas.
Eleven använder grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet. Eleven kan stava många ord och det mesta ser rätt ut. Om eleven är osäker på hur ett ord stavas, tar den reda på stavningen.
Eleven använder grundläggande regler för stavning med god säkerhet. Eleven stavar alla eller de flesta orden rätt.
Skiljetecken
Eleven använder inte stor bokstav och punkt så ofta.
Eleven skriver meningar med stor bokstav och punkt, men använder sällan andra skiljetecken.
Eleven skriver meningar med stor bokstav och punkt och andra skiljetecken (?!-) för det mesta.
Eleven skriver alltid meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken.
Styckeindelning
Eleven delar inte in sin text i stycken.
Eleven delar in sin text i stycken ibland.
Eleven delar alltid in sin text i stycken, som gör att texten blir lättare att förstå.

Saga

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Typiska sagodrag
Det ska finnas med typiska sagodrag och den ska även ha "juliga" inslag.
Sagan börjar med: Det var en gång... Det finns minst en sagoperson (Kung, prinsessa, fattig flicka) med. De magiska talen 3 och/eller 7 är med. Ett övernaturligt inslag (tomtar, troll, feer, häxor). Har något "juligt" inslag.
Det finns sagopersoner. De magiska talen 3 och/eller 7 är med. Övernaturliga inslag. Något magiskt (väckande kyssar, trollspö) Har några (minst 2) "juliga" inslag.
Personer, miljö och händelser beskrivs på ett sagorikt sätt. De magiska talen 3 och/eller 7 är med. Övernaturliga inslag. Något magiskt (väckande kyssar, trollspö) Har flera "juliga" insalag.
Personer, miljö och händelser beskrivs på ett sagorikt sätt. De magiska talen 3 och/eller 7 är med. Övernaturliga inslag. Något magiskt (väckande kyssar, trollspö) Något overkligt (I sagor kan allting hända). Har många "juliga" inslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: