👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa - F-3

Skapad 2015-12-09 17:02 i Rydebäcksskolan Helsingborg
För fortsatt utveckling i ämnet är det viktigt att: - Du deltar aktivt i alla moment - Presterar efter förmåga - Har en bra aktivitetsgrad - Strävar efter att förbättra dig i alla moment - Håller fokus under lektionerna
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Rörelse

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh  1-3   Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3   Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3   Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
>>>>
>>>>
>>>>
Rörelse
1.Idrott och lekar
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar.
Du deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan kan använda dem i olika lekar och spel både utomhus och inomhus. Du kan använda och kombinera de motoriska grundformerna i lekar, spel och andra fysiska aktiviteter.
Du deltar aktivt och visar hänsyn till dina kompisar i lekar, spel och andra fysiska aktiviteter. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan kan använda dem i olika lekar och spel både utomhus och inomhus. Du kan använda och kombinera de motoriska grundformerna i lekar, spel och andra fysiska aktiviteter.
Rörelse
2. Motorisk träning
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Du deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana och lekar.
Du kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt) Du kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Rörelse
3. Musik och rörelse
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar och kan följa med och förstå olika lekar och rörelser som följer en viss takt eller rytm.
Du kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika danser och musiklekar.
Du kan röra dig till musik och följa takt och rytm. Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika danser och musiklekar samt kan kombinera dem till musik.
Rörelse
4. Simning
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar i vattenvaneövningar och simundervisning och du kan flyta i mag- och ryggläge.
Du kan simma med hjälpmedel. Du kan flyta och simma i mag- och ryggläge.
Du kan simma utan hjälpmedel och är på god väg att uppnå målen för simning.

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  1-3   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
>>>>
>>>>
>>>>
Hälsa och livsstil
5. Utvärdera
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du kan föra enklare samtal om hur du upplever olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig.) Du använder ord eller gester för att visa hur du upplevt olika lekar.
Du kan med hjälp/stöd reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva dina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. -tex. Jag är trött och svettig därför att jag har ansträngt mitt hjärta och mina lungor. Du använder ord eller gester för att kunna beskriva upplevelser av olika lekar, spel och naturvistelser.
Du är duktig på att uttrycka dig om begrepp för att beskriva dina olika upplevelser av rörelseaktiviteter utan hjälp eller stöd. t.ex. Jag är trött och svettig därför att jag har ansträngt mitt hjärta och mina lungor. Du använder ord eller gester för att kunna beskriva upplevelser av olika lekar, spel och naturvistelse

Friluftsliv och utevistelse

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  1-3   Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3   Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3   Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3   Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
>>>>
>>>>
>>>>
Friluftsliv och utevistelse
6. Friluftsliv/Friluftsdag
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du deltar aktivt i lekar och rörelser i unaturen.
Du har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och ute verksamhet. Du känner till delar av allemansrätten.
Du känner till allemansrätten. Du visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Friluftsliv och utevistelse
7. Orientera sig
Du behöver mer träning för att komma till nästa nivå.
Du kan använda dig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor, fotoorientering.
Du kan hantera enkla kartor t.ex. skolgårdskartor.
Du har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken och kan orientera dig och hitta i närmiljön genom att använda karta.