Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtalsmall 2016 Tyresö förskola & fritidshem

Skapad 2015-12-22 07:46 i Tyresö skola Tyresö
Lönesamtal, kommunal skola, Tyresö Kommun
Medarbetarsamtal

Gör din egen självskattning av din arbetsinsats utifrån de områden du finner i matrisen. Under lönesamtalet får du ge konkreta exempel på vad du grundar din skattning på. Närmaste chef gör en skattning som han/hon presenterar under lönesamtalet. Lönen sätts i dialog.
I kolumnen längst till vänster står vilka lönekriterier som omfattas.
B&E = Bemötande och etik D&S = Delaktighet och samverkan F&U = Förbättring och utveckling K&A = Kompetens och ansvarstagande

Måste förbättras
Resultatet eller beteendet måste förbättras och inte är accepterat på längre sikt.
Förväntat
Du utför ditt uppdrag som förväntas enligt styrdokumenten
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Du har kännedom om innehåll i läroplan och planerar och genomför din undervisning utifrån denna
Du är väl förtrogen med läroplan och bidrar tillsammans med kollegor till att undervisningen utvecklas
Du driver och initierar utvecklings- arbetet i ditt lag/team
Du driver och initierar utvecklings- arbete på enheten
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Du visar förmåga att se när dina arbetssätt behöver förändras och utvecklas
Du söker och prövar nya idéer i syfte att utveckla lärandet utifrån forskning, erfarenhet och reflektion
Du utvecklar och sprider arbets- sätt som ger goda resultat i ditt team/lag
Du utvecklar och sprider arbets- sätt som ger goda resultat på enheten
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Du får barn/elever och vårdnadshavare att förstå målsättning och syfte med ämnet/ momentet/aktiviteten
Du utvecklar aktivt tillsammans med kollegor i formativa arbetssättet vilket leder till positiva resultat vad gäller barnens/elevernas utveckling.
Du är drivande i utvecklingen av strukturer som stödjer det formativa arbetssättet och likvärdighet i bedömning i teamet och stadiet
Du är drivande i utvecklingen av strukturer som stödjer det formativa arbetssättet och likvärdighet i bedömning på hela enheten.
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Du arbetar medvetet med varierade arbetssätt i undervisningen/aktiviteten
Du samarbetar med kollegor i syfte att öka variationen och sprida varierade arbetssätt i undervisningen/aktiviteten
Du initierar och driver utvecklingsarbete med syfte att utveckla arbetssätt som leder till att fler barn/elever utvecklas
Du initierar och driver utvecklingsarbete med syfte att utveckla arbetssätt som leder till att fler barn/barn når kunskapskraven
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Du arbetar aktivt för att barnen/eleverna ska ta ansvar för, samt förstå sitt eget lärande
Du utvecklar aktivt kollegor i formativa arbetssätt vilket leder till positiva resultat vad gäller barnens/elevernas utveckling
Du är drivande i utvecklingen av strukturer i laget/teamet och stadiet som stödjer elevernas förmåga att ta ansvar för och förstå sitt lärande
Du är drivande i utvecklingen av strukturer på skolan/förskolan som stödjer elevernas förmåga att ta ansvar för och förstå sitt lärande
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Du får barnen/eleverna att uppleva att de utvecklas
Du utvecklar dig aktivt tillsammans med kollegor i dokumentation som leder till högre måluppfyllelse.
Du är drivande i lagets/teamets utveckling av tydliga strukturer kring pedagogisk dokumentation
Du är drivande i hela enhetens utveckling av tydliga strukturer kring pedagogisk dokumentation
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Du ger barnet/eleven feedback i förhållande till utvecklingen under arbetets gång
Du handleder aktivt kollegor i arbetssätt som leder till positiva resultat vad gäller barnen/elevers utveckling
Du initierar och driver utvecklingsarbete i laget/teamet med syfte att utveckla arbetssätt som leder till att fler elever når målen
Du initierar och driver utvecklingsarbete på skolan/förskolan med syfte att utveckla arbetssätt som leder till att fler elever når målen
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Du utvärderar din undervisning med tydlig återkoppling till barnen/eleverna
Du kan ge exempel på hur du har utvecklat undervisningen utifrån resultat från utvärderingar
Du utvecklar och sprider utvärderingssätt som ger goda resultat i laget/teamet
Du utvecklar och sprider utvärderingssätt som ger goda resultat på enheten
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Barnen/Eleverna upplever att de är delaktiga i planeringen
Du samarbetar med kollegor i syfte att utveckla barnens/elevernas delaktighet
Ditt arbete resulterar i utvecklandet av arbetssätt som främjar eleverna i laget/teamet delaktiga
Ditt arbete resulterar i utvecklandet av arbetssätt som främjar barnens/ elevernas delaktighet på enheten.
Undervisning B&E D&S F&U K&A
Du arbetar aktivt med värdegrunds- frågor i din verksamhet
Du är med och driver skolans/förskolans värde- grundsarbete framgångsrikt.
Du utvecklar och sprider arbetssätt som driver laget/teamets värdegrunds arbete framgångsrikt.
Du utvecklar och sprider arbetssätt som driver enhetens värdegrunds arbete framgångsrikt.

Måste förbättras
Resultatet eller beteendet måste förbättras och inte är accepterat på längre sikt.
Förväntat
Du utför ditt uppdrag som förväntas enligt styrdokumenten
Bra
Innebär att medarbetaren når de uppställda målen på arbetsplatsen samt motsvarar det eftersträvade beteendet, det vill säga man har nått ett bra och förväntat resultat
Mycket bra
Innebär att medarbetaren relativt konsekvent överträffar de uppställda målen samt också överträffar det eftersträvade beteendet
Föredömligt
Innebär att medarbetaren konsekvent och med marginal överträffar uppställda mål och är en tydlig förebild för andra avseende eftersträvat beteende
Samarbete B&E D&S F&U K&A
Du samarbetar med dina kollegor
Ditt arbete resulterar i vidgad samsyn mellan kollegor
Du driver utvecklingsarbete som resulterar i ökad samsyn och bredare samarbete i laget/teamet
Du driver utvecklingsarbete som resulterar i ökad samsyn och bredare samarbete på enheten
Samarbete B&E D&S F&U K&A
Du utför korrekt och i tid arbetsuppgifter utöver undervisningen
Du engagerar dig i och utför väl arbetsuppgifter över det som förväntas av dig.
Du engagerar dig i utvecklandet av strukturer i teamet och stadiet som leder till bättre måluppfyllelse.
Du engagerar dig i utvecklandet av strukturer som leder till bättre måluppfyllelse
Samarbete B&E D&S F&U K&A
Du delar med dig av kunskap och material till dina kollegor
Du medverkar aktivt till att delge kollegor kunskap och material eller handleder dem
Du håller i kompetensutveckling för kollegor i teamet och stadiet som får verksamheten att utvecklas positivt
Du håller i kompetensutveckling för kollegor som får verksamheten att utvecklas positivt
Samarbete B&E D&S F&U K&A
Du visar öppenhet och engagemang inför nya arbetssätt
Du bidrar med konstruktiva förslag på nya arbetssätt som gynnar skolans/förskolans utveckling
Du tar initiativ till och bedriver arbete som utvecklar lagets/teamets verk samhet som ger skolan/förskolan positiv upp- märksamhet och erkännande
Du tar initiativ till och bedriver arbete som utvecklar hela enhetens verk samhet som ger enheten positiv upp märksamhet och erkännande
Samarbete B&E D&S F&U K&A
Du ser till lagets/teamets/skolans/förskolans behov och mål även då det inte nödvändigtvis främjar dina egna
Du medverkar aktivt till utvecklings arbete tillsammans med dina kollegor
Du driver framgångsrikt utvecklings arbete i laget/teamet tydligt i linje med enhetens uttalade behov, mål och vision
Du driver framgångsrikt utvecklings arbete tydligt för enheten i linje med enhetens uttalade behov, mål och vision
Samarbete B&E D&S F&U K&A
Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt till gemensam kompetensutveckling utifrån enhetens behov.
Du kan påvisa att din kompetens utveckling har gett positivt resultat i ditt arbete
Du håller i kompetensutveckling för kollegor i laget/teamet som får verksamheten att utvecklas positivt
Du håller i kompetensutveckling för kollegor på hela enheten som får verksamheten att utvecklas positivt.
Samarbete B&E D&S F&U K&A
Du bidrar till ett positivt arbets klimat på skolan/förskolan
Du ser och kommunicerar möjligheter istället för att endast identifiera det du inte är nöjd med
Du agerar aktivt och konstruktivt för att bidra till förbättringar gällande lagets/teamets arbetsklimat och resultat
Du agerar aktivt och konstruktivt för att bidra till förbättringar gällande hela verksamhetens arbetsklimat och resultat
Samarbete B&E D&S F&U K&A
Du utför dina mentorsuppgifter med bl. a utvecklingssamtal, värdegrunds- frågor, information och kommunikation med elever och vårdnadshavare.
Du visar lyhördhet och engagemang, ser och agerar när elever behöver stöd samt samarbetar väl med kollegor
Du tar initiativ till och bedriver arbete som utvecklar lagets/teamets verk samhet och utveckling
Du tar initiativ till och bedriver arbete som utvecklar hela enhetens verk samhet och utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: