Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 6 med kunskapskrav från Lgr11

Skapad 2016-01-13 10:43 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matris i samhällskunskap för år 6 utifrån förmågorna att reflektera, analysera, uttrycka och värdera, söka information.
Grundskola 6 SO (år 1-3) Samhällskunskap

Matrisen är uppdelad i tre delar, granska och motivera, undersöka, beskriva och förklara. I början av varje del visas exempel på olika saker vi jobbat med inom de olika delarna kopplat till kunskapskraven i Lgr11 för att förtydliga kunskapskraven.

Granska och motivera

- Jag kan ge exempel på olika grupper som man kan tillhöra. - Jag ger exempel på en minoritetsgrupp och dess rättigheter. - Jag förstår innebörden av begrepp som har med medier att göra. - Jag sammanställer en tabell om hur jag förmedlar min tid i olika medier. - Jag kan skilja mellan begreppen information och reklam. - Jag använder begrepp som har med rättskipning att göra. - Jag har en uppfattning om några organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. - Jag har kunskaper om vilka partier som ingår i regeringen och vilka de övriga partierna är i riksdagen.
Ej godkänd behöver träna mera.
E nivå
C nivå
A nivå
Kunskapskrav Lgr11
Eleven har (...) kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
...grundläggande
...goda
...mycket goda
Kunskapskrav Lgr11
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då (...) samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det inte genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver inte enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
...enkla
...förhållandevis komplexa
...komplexa
Kunskapskrav Lgr11
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven inte använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
... i huvudsak fungerande
...relativt väl
...väl
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan utifrån något givet exempel föra (...) resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan inte utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade och nyanserade

Undersöka

- Jag ger exempel på för- och nackdelar med att tillhöra en viss grupp. - Jag förstår skillnaden mellan mobbing och diskriminering, och jag kan ange vilka faktorer som avgör om bråk är mobbing. - Jag förklarar vad det innebär att ha lika rättigheter för till exempel homosexuella. - Jag förklarar varför källkritik är viktigt. - Jag förstår vad målgrupper är och hur det kan användas i reklam. - Jag förstår det innebörden av olika roller i en rättegång. - Jag förstår lagstiftningens principer och jag förstår skillnaden mellan regler och lagar. - Jag förstår innebörden av brott och straff, rättigheter och skyldigheter samt minderårig. - Jag förstår begreppen budget, konsumera, inkomst och utgift. - Jag förstår vad som menas med ett demokratiskt beslut och jag förstår innebörden av politiska begrepp som block och partier, regering och riksdag samt majoritet. - Jag har kunskaper om kommunens, riksdagens och regeringens funktion och beslutsfattande i samhället.
Ej godkänd behöver träna mera.
E nivå
C nivå
A nivå
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då (...) samband med enkla och (...) underbyggda resonemang.
Eleven kan inte undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver inte enkla samband
...enkla ...till viss del
...förhållandevis komplexa ...utvecklade och relativt väl
...komplexa ...välutvecklade och väl
Kunskapskrav Lgr11
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med (...).
Eleven kan inte värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
...enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
...utvecklade resonemang och relativt väl fungerande underbyggda argument
...välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument
Kunskapskrav Lgr11
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven kan inte redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger inte exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
--->
--->

Beskriva och förklara

- Jag förklara orsakerna till att familjestrukturen har förändrats. - Jag ger exempel på vilka konsekvenser mobbing kan få. - Jag tar ställning till sociala medier (facebook, snapchat, instagram mm) och till reklam samt resonerar om för- och nackdelar. - Jag tar ställning till om en källa är trovärdig. - Jag väljer en målgrupp utifrån produkt. - Jag kan anpassa valet av medier efter budskap. - Jag visar på orsaker och konsekvenser av brott och jag ger förslag på hur man kan minska brottslighet och argumenterar för vad som är rimliga straff utifrån ålder och brott. - Jag tar ställning till om barnkonventionen efterlevs. - Jag ser samband mellan ekonomi, miljö och hälsa i vardagen. - Jag kan analysera olika händelser i ekonomin och ser vilka konsekvenser det får för familjens och samhället s ekonomi. - Jag avgör om ett beslut är lämpligt att ta upp i ett klassråd. - Jag förklarar vad som kännetecknar demokrati och jag kan förklara innebörden av demokrati och diktatur. - Jag ger exempel på hur man kan påverka ett politiskt beslut.
Ej godkänd behöver träna mera.
E nivå
C nivå
A nivå
Kunskapskrav Lgr11
Eleven har (...) kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar
Eleven har inte grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar
...grundläggande
...goda
...mycket goda
Kunskapskrav Lgr11
Eleven visar det genom att föra (...) resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven kan inte visa det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
...enkla
...utvecklade
...välutvecklade och nynaserade
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett (...) resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan inte söka information om samhället och använder inte olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för inte enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...i huvudsak fungerande sätt och för enkla
...relativt väl fungerande sätt och för utvecklade
...väl fungerande sätt och för välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: