Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för ämnet modersmål

Skapad 2016-03-09 12:29 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Värdegrund och uppdrag Språk är liksom en stabil bro som möjliggör att en Ömsesidig förståelse människor emellan kan skapas. Syfte Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Centrala innehåll Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Tal, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare. Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarade och instruerande texter. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp. Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper och åsikter. Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner. Typ av undervisning:  Bildvisning för att starta diskussion.  Skrivövningar.  Genomgång av fakta texter.  Filmvisning.  Redovisning av sina åsikter. Undervisning  Eleven kommer att få olika typer av åldersanpassade texter och artiklar för att utveckla sina lässtrategier.  Förklarning av nya ord med hjälp av lärare och ordböcker.  Eleverna läser upp eller redovisar sina texter.  Muntliga presentationer av egen forskning (t.ex. på internet).  Språkbruk, ord och begrepp som hör till fakta texter.  Kultur och samhälle, klimatförändringar i världen och vattens betydelse i olika kulturer.  För att stimulera elevernas interesse visar man en film om vattentillgångar i olika delar av världen.  Diskussioner elever emellan om hur torkan och översvämningar påverkar samhället.  Andra ämnen som vi kan koppla till vatten, vattenbrist som i sin tur skapar konflikter både lokalt och internationellt. Konkretiseringen Eleven skall kunna:  Utveckla sin talförmåga, skriftförmåga och läsförmåga  Främja sitt kulturella förhållningssätt till vatten.  Jämföra och analysera såväl vattens olika källor som dess typer.  Resonera och byta tankar temans påverka på samhället med andra.  Förmå att anpassa sitt modersmål till olika syften. Kunskapskrav: Eleven kan: i. Göra enkla redogörelser av olika textens innehåll. ii. Samtala och diskutera varierande ämne och framföra sina åsikter på ett enkelt sätt. iii. Jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska. iv. Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser. Tillämpning Eleverna visar deras förmågor och kunskaper genom muntlig Och skriftiga presentationer. Förklara tydligt för elever vad de ska kunna om de ska få rätt betyg enligt betygens riktlinjer: Betyg E – Eleven borde läsa åldersanpassade texter utan att haka sig flera gånger. – Eleven borde förstå sammanhanget av texten de läser och kunna sammanfatta de muntligt och skriftligt. – Eleven hittar anpassade metoden att ta sig igenom texten. – Delta i enkla samtal om ämne de känner till – Skriver enkla texter med en viss variation. Betyg C – Eleven borde läsa åldersanpassade texter utan större hinder. – Eleven borde göra tydliga sammanfattningar av texten muntligt och skriftligt. – Eleven håller sig till reglarna som gäller för olika slags texter. – Eleven resonemangen är mera utvecklade och deras analys är djupare. – Skriver mera utvecklade texter med tydliga argumentationer och tankegångar som är skrivna med större språklig variation. Betyg D kräver att eleven uppfyller hela kraven på D och en del för C, och det gäller samma för betyg B. Betyg A – Eleven borde läsa åldersanpassade texter nästan obehindrad med bra uttal och melodi. – Eleven borde göra tydliga sammanfattningar med bra grunder och goda argument av texten muntligt och skriftligt. – Eleven behärska olika normer som gäller för olika slags texter. – Eleven resonemangen är välutvecklade och deras analys är mer djup och läsa mellan raderna och ha förstående för helheten. – Skriver strukturerade texter med tydliga argumentationer och tankegångar som är skrivna med stor språklig variation.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: