Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov svenska årskurs 3, 2016

Skapad 2016-03-24 08:33 i Gantofta skola Helsingborg
Resultat på de Nationella proven i svenska.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Ej uppnått kravnivån
Uppnått kravnivån
Uppnått kravnivån med god marginal
Delprov A
Delprov A * Kan förstår och följa de muntliga instruktioner som ges i samband med uppgiften. * Kan noga beskriva var i vattnet lådan finns. * Kan på ett enkelt sätt instruera hur Nova och Troj får in lådan till stranden och vilka hjälpmedel de använder. * Kan kortfattat berätta vad som finns i lådan och vad Nova och Troj gör med innehållet. Lägsta godtagbara kravnivå 3/4
Delprov B, C, D, E
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Delprov B (skönlitterär text) - läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse. Kravnivå 13/18
Delprov C (Faktatext) - läsa bekanta och elevnära texter ... /och eleven visar/ grundläggande läsförståelse. Kravnivå 13/18
Delprov D Högläsning * Kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några få felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning. * Kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. *Kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas. För lägsta godtagbara nivå ska alla aspekter vara uppfyllda.
Delprov E Textsamtal * Kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. * Kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. * Kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter. För lägsta godtagbara kravnivå ska alla aspekter vara uppfyllda.
Delprov F
formulera sig och kommunicera i ... skrift anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Delprov F Skriva berättelse * Kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslut. För lägsta godtagbara kravnivå ska alla aspekter vara uppfyllda.
Delprov G
... följa språkliga normer
Delprov G (språkriktighet i berättelsen) * Kan stava ett antal formord (substantiv, verb, adjektiv och vissa adverb) och mint 10 olika formord (pronomen, räkneord, prepositioner, bisatsinledare och adverb. * Kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt och frågetecken. För lägsta godtagbara kravnivå ska båda aspekterna vara uppfyllda.
Delprov H
formulera sig och kommunicera i ... skrift söka information från olika källor... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Delprov H Skriva faktatext utifrån stödord * Kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. * Kan använda ämnespecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 5 av de 7 stödorden som hör till varje bild på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt. Faktatextens båda delar i delprov H måste nå kravnivån för att eleven ska uppnå lägsta godtagbara kravnivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: