Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2016-04-11 21:31 i Furulunds skola Partille
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla i ämnet Samhällskunskap . Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 7 Samhällskunskap

I arbetet kring lag och rätt fokuserar vi på några förmågor:
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv -reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden -söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Innehåll:
Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.
Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet.
Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för några fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett givet sammanhang.
Förklarar och försöker utveckla fakta och begrepp. Använder sina kunskaper i fler sammanhang.
Förklarar och försöker utveckla fakta och begrepp i flera led. Använder sina kunskaper i fler sammanhang
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/ erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Söker och samlar information med hjälp av instruktioner.
Väljer och sorterar informationen utifrån instruktioner. Väljer med hjälp, passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar informationen självständigt.. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: