Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BedöM Algebra FOVEA - Algebra med Fokus

Skapad 2016-04-22 12:28 i Förslövs skola F-9 Båstad
Matris med kunskapskraven för matematik enligt Lgr11 efter bedömningstödet från skolverket: Bedömning för lärande
Grundskola 7 – 9 Matematik

Lärardokumentation för arbetsområdet i Algebra FOVEA - Algebra med Fokus

Problemlösning

Förmågan innebär att använda algebra som ett sätt att lösa problem, generalisera eller beskriva strukturer och mönster.
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Nivå 1
På väg mot godtagbar nivå
Nivå 2
Godtagbar nivå
Nivå 3
Högre nivå
Använda Strategier och Metoder
Till vilken grad du använder algebra för att lösa problem.
Du är på väg att börja använda algebraiska för att lösa problem och beskriva dina tankegångar.
Du använder algebraiska strategier och metoder, tex formulera ekvationer, för att lösa enkla problem och beskriva dina tankegångar vid enstaka tillfällen.
Du använder regelmässigt uttryck och metoder för att lösa problem och kommunicera lösningar och tankegångar.
Resultat och Slutsatser
Hur väl du reflekterar över resultat.
Du är på väg att kontrollera lösningar med substitution.
Du kontrollerar föreslagna lösningar till uttryck och ekvationer med substitution.
Du kontrollerar egna lösningar till ekvationer med substitution och reflekterar över lösningars rimlighet.

Begrepp

De begrepp som avses är variabler, konstanter och matematiska uttryck och likhetstecknet. De algebraiska uttryck i detta sammanhanget är uttryck, likheter, ekvationer och formler.
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
På väg mot godtagbar nivå
Nivå 2
Godtagbar nivå
Nivå 3
Högre nivå
Använda Begrepp
I vilken grad du använder begrepp.
Du är på väg att lära dig använda variabler och uttryck som ett matematiskt verktyg.
Du använder algebraiska symboler som ett verktyg, till exempel för att beskriva en situation med variabler och uttryck.
Du använder algebraiska symboler som ett verktyg, till exempel för att beskriva en situation med variabler och uttryck.
Beskriva Begrepp
Hur väl du kan beskriva begrepp.
Du är på väg att lära dig skillnaderna mellan olika uttryck och vad de betyder i olika sammanhang.
Du kan beskriva någon skillnad mellan en variabel, ett uttryck, en ekvation, en likhet och en formel. Du förklarar godtagbart vad en variabel betyder i ett visst sammanhang.
Du kan beskriva skillnader mellan en variabel, ett uttryck, en ekvation, en likhet och en formel. Du kan förklara syftet med de olika uttrycksformerna. Du kan förklara vad en variabel eller ett uttryck refererar till i ett visst sammanhang.

Metoder

Uttryckens svårighetsgraden ökar genom uttryckens komplexitet. Komplexiteten ökar med antal räknesätt, antal parenteser, antalvariabler, uttryckens längd och talområdet. Enklare uttryck omfattar: en variabel, alla räknesätt, parentesuttryck a(b+c), minst två termer/faktorer inom heltalsområdet. Exempel: 4(x+6) Komplexa uttryck omfattar: minst en variabler, alla räknesätt, parentesuttryck (a+b)(c+d) och minst två termer och faktorer inom det rationella talområdet. Exempel: (2+8)-7(6-(x+3)/x). Värdera sanningshalt hos likheter innebär att avgöra om de är sanna eller falska eller kan vara sanna och i så fall under vilka villkor det är sant. Ekvationslösningsmetoder: Gissning, Inspektion, Bygga-Riva, Balansering.
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
På väg mot godtagbar nivå
Nivå 2
Godtagbar nivå
Nivå 3
Högre nivå
Genomföra
Hur väl du kan genomföra olika matematiska metoder.
Du är på väg att lära dig formulera, omarrangera, värdera uttryck och lösa ekvationer
Du kan formulera enklare uttryck som går att relatera till en situation. Du genomför omarrangering av enklare uttryck. Du kan lösa ekvationer på ett godtagbart inom heltalsområdet med någon metod. Du kan värdera likheters sanningshalt.
Du kan formulera komplexare uttryck som går att relatera till en situation. Du genomför omarrangering av komplexare uttryck. Du kan lösa komplexare ekvationer med lösningar inom det rationella talområdet med olika metoder. Du kan värdera likheters sanningshalt.
Välja metod
I vilken grad du kan välja metoder att lösa ekvationer.
Du är på väg att lära dig flera och effektivare metoder för att lösa ekvationer.
Du kan välja någon metod för att lösa ekvationer.
Du kan välja mellan olika metoder för att lösa ekvationer och motivera varför denna metod är ett bra val jämfört med någon annan metod.

Resonemang

Med resonemang menas här argumentation för att metoder och räkneregler, diagram och lösningar är tillförlitliga, meningsfulla och sanna. Ett resonemangsled består av: premiss-slutsats (Modus Ponens).
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Nivå 1
På väg mot godtagbar nivå
Nivå 2
Godtagbar nivå
Nivå 3
Högre nivå
Argumentation
Hur väl du argumenterar och motiverar
Du är på väg att lära dig motivera och argumentera inom matematiken.
Du motiverar dina slutsatser och räkneregler i något led.
Du motiverar dina slutsatser och räkneregler i flera led så. Du använder motargument. Du talar om dina antagande.

Kommunikation

Kommunikation innebär här att göra sina tankar synliga och beskriva mönster och situationer med matematiska uttryck så att tankarna kan värderas av en läsare. Tex hur logiskt ett resonemang eller om antaganden som är gjorde är rimliga. Uttrycksformer är ord, bilder, diagram eller algebraiska symboler.
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
På väg mot godtagbar nivå
Nivå 2
Godtagbar nivå
Nivå 3
Högre nivå
Använda uttrycksformer
I vilken utsträckning du använder olika uttrycksformer.
Du är på väg att kunna växla mellan olika uttrycksformer för att kommunicera dina lösningar tydlig.
Du använder olika uttrycksformer vid enstaka tillfällen för att kommunicera dina lösningar.
Du använder olika uttrycksformer, tex olika diagram, alla möjliga tillfällen för att tydliggöra dina lösningar och resonemamng.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: