Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Bosgårdens pedagogiska enhet - Lönekriterier 2016/2017

Skapad 2016-04-29 13:54 i Bosgårdens pedagogiska enhet personal Mölndals Stad
Medarbetarsamtal

Uppfyller ställda krav
(Deltar, är med!)
Uppfyller mer än väl ställda krav
(Är aktiv)
Extra ordinär
(Initierar/driver)
Yrkesskicklighet
Använder och kan visa dokumenterad mångfald av pedagogiska metoder kopplade till beprövad erfarenhet och teorier.
Utvecklar med hjälp av pedagogisk dokumentation, utvärdering, analys olika situationsanpassade pedagogiska metoder.
Kan visa dokumenterade resultat av situationsanpassade pedagogiska metoder. Utvecklar andra på enheten.
Arbete med hållbart lärande
Kan definiera livslångt lärande och arbetar aktivt med detta som utgångspunkt i arbetet. Kan skapa sammanhang och mening i barnens lärande och erfarenheter.
Kan visa dokumentation att arbetet gett resultat över tid
Driver arbetet på hela förskolan med att förändra arbetssätt, arbetsformer och innehåll mot livslångt lärande. Kan visa dokumentation och resultat av detta.

Uppfyller ställda krav
(Deltar, är med!)
Uppfyller mer än väl ställda krav
(Är aktiv)
Extra ordinär
(Initierar/driver)
Verksamhets-utveckling
Deltar i verksamhetsutveckling och aktiviteter som initieras av andra samt prövar nytt.
Ser förändringar som en naturlig del av arbetet, kan visa på konkreta, dokumenterade förslag och resultat på förändringsarbete.
Driver en aktiv och medveten verksamhetsutveckling på enheten.
Lpfö 98/10
Undervisar/utbildar utifrån forskning och beprövad erfarenhet samt kan uppvisa dokumentation av detta.
Kan visa dokumenterade förändringar, resultat som gjorts i arbetslaget för att leva upp till uppdraget
Kan visa dokumenterade förändringar som gjorts på enheten för att leva upp till det uppdraget
Systematiskt kvalitetsarbete
Arbetar med ”Årshjulet” och systematiska kvalitetsarbetet dvs. Utvärdering, analys, pedagogisk planering, dokumentation, ”lärlogg”, reflektion, BRUK, Verksamhetsplaner, Verksamhetsstyrningens aktiviteter. Använder Unikum
Ligger steget före. Har idéer och utvecklar systematiska kvalitetsarbetet på enheten. Analyserar verksamheten objektivt utifrån underlag (t.ex. observationer, scheman, filmer).
Utvecklar och driver det systematiska kvalitetsarbetet, får med övriga på enheten. Analyserar verksamheten objektivt utifrån underlag (t.ex. observationer, scheman, filmer). Utvecklar analysen som arbetsmetod.

Uppfyller ställda krav
(Deltar, är med!)
Uppfyller mer än väl ställda krav
(Är aktiv)
Extra ordinär
(Initierar/driver)
Lärandemiljö
Förändrar lärandemiljön löpande med hjälp av barninflytande. Använder Temasagan i utbildning och undervisning och att det avspeglas i miljön.
Kan visa på dokumenterade förändringar och resultat av inspirerande Lärandemiljöer.
Utvecklar, driver en utveckling av Lärandemiljöer på hela enheten.

Uppfyller ställda krav
(Deltar, är med!)
Uppfyller mer än väl ställda krav
(Är aktiv)
Extra ordinär
(Initierar/driver)
HBTQ
Arbetar aktivt och kontinuerligt med HBTQ i utbildning och undervisning.
Kan visa på dokumenterade förändringar och resultat av HBTQ-arbetet.
Utvecklar och driver en utveckling av HBTQ på hela enheten

Uppfyller ställda krav
(Deltar, är med!)
Uppfyller mer än väl ställda krav
(Är aktiv)
Extra ordinär
(Initierar/driver)
Goda kommunikations-mönster
Deltar aktivt i grupper och arbetslag. Är noga med att följa beslutande kommunikationsvägar. Läser protokoll, mail svarar/gör det som efterfrågas inom angiven tidsram. Lägger in frånvaro på PS.
Bidrar till att skapa och upprätthålla goda kommunikationsvägar. Deltar aktivt i processer, påverkar i lämpligt forum.
Reflekterar och samtalar kring gruppen, arbetslagets, enhetens process och utveckling.
Goda kommunikations-mönster
Skapar goda relationer och arbetar utifrån systemteoretiskt förhållningssätt, för dialog. Kan se och ta olika personers perspektiv och behov. Möter barn, kollegor och föräldrar med öppna frågor och ett genuint intresse. Tränar både sin lyssnar och frågekompetens.
Praktiserar i flera olika situationer ett systemteoretiskt förhållningssätt och coachar aktivt. Ser dialogen som ett viktigt verktyg.
Beskriver i teorin och praktiserar ett systemteoretiskt förhållningssätt och coachar aktivt. Utmanar och låter sig själv utmanas.

Uppfyller ställda krav
(Deltar, är med!)
Uppfyller mer än väl ställda krav
(Är aktiv)
Extra ordinär
(Initierar/driver)
Barninflytande
Kan definiera barninflytande, ser och använder olika former av barninflytande som en del av utbildning och undervisning.
Barninflytande är integrerat i utbildningen, undervisningen och kan visa dokumentation av processen, resultatet samt analysen.
Driver verksamheten (enheten)framåt utifrån aktuell forskning gällande barninflytande och kan visa dokumenterade resultat av detta.
Barnsyn
Låter barnen tillämpa kunskaper, färdigheter och förmågor på ett lustfyllt sätt.
Utvecklar och stimulerar barnens olika sätt att lära och tar del av aktuell forskning. Kan visa på dokumenterade resultat och kan redogöra för processen.
Driver verksamheten framåt utifrån aktuell forskning kring det kompetenta barnet. Kan visa dokumenterade resultat av detta.
IKT
Stimulera barnens användande av IKT till ett mer kreativt och barnaktivt arbetssätt.
Utvecklar och provar på nya metoder att använda IKT mer barnaktivt. Använder programmering med barnen. Kan visa på dokumenterade resultat och kan redogöra för processen.
Driver verksamheten på (enheten) gällande barnaktiv IKT-användande framåt. Kan visa på dokumenterade resultat.
Uppdraget
Är införstådd med helheten i sitt grunduppdrag och lever upp till, levererar utifrån de olika uppgifter som ingår
Har förmåga att ansvara över ytterligare arbetsuppgifter utanför de som ingår i grunduppdraget med positivt resultat.
Bidrar i hög utsträckning till att ansvara över och verkställa olika kvalificerade arbetsuppgifter på hela enheten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: