Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris årskurs 7

Skapad 2016-05-06 15:48 i Röselidsskolan Lerum
Matrisen används för att tydliggöra lärandet på olika nivåer för elever i årskurs 7. Matrisen är inte direkt överförbar till kunskapsmatrisen och betyget för idrott och hälsa årskurs 7-9.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Röra sig i lek, spel och idrott på en årskursanpassad nivå
- racketspel - redskap - bollspel - lekar - motorik - friidrott
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till någon av aktiviteterna
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett i huvudsak fungerande sätt till aktiviteterna
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteterna
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteterna
Röra sig i dans, rörelse- och träningsprogram till musik på en årskursanpassad nivå
- Pardanser - Gruppdanser - lekar / uppvärmning till musik - Rörelse- och träningsprogram till musik ex. step up, aerobics mm.
Du anpassar dina rörelser i huvudsak fungerande till någon av aktiviteterna
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt och rytm och sammanhang
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang
Du anpassar dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Planera fysiska aktiviteter på en årskursanpassad nivå
Du sätter upp ett mål eller planerar din fysiska aktivitet
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Utvärdera egenhändigt planerade fysiska aktiviteter utifrån:
- utvärdera arbetsområden - utvärdera eget deltagande/förmåga - utvärdera hur fysiskt aktivitet påverkar hälsan
Du för enkla resonemang om din planerade aktivitet.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om din planerade aktivitet
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om din planerade aktivitet
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om din planerade aktivitet
Orientera i okända miljöer på årskursanpassad nivå
Du orienterar med säkerhet i kända miljöer
Du orienterar med viss säkerhet i okända miljöer
Du orienterar med relativt god säkerhet i okända miljöer
Du orienterar med god säkerhet i okända miljöer
Planera och genomföra friluftsaktiviteter på årskursanpassad nivå
-friluftsdagar -klädsel -förhålla sig till allemansrätt - aktivitet
Du planerar och genomför friluftsliv utan anpassning till olika förhållanden
Du planerar och genomför friluftsliv med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Du planerar och genomför friluftsliv med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Du planerar och genomför friluftsliv med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Simma på årskursanpassad nivå
Du simmar 200 meter
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Hantera nödsituationer på land och vid vatten på årskursanpassad nivå
-Isvett -Badvett -Kunskap om hur du hanterar nödsituationer
Du kan med handledning hantera nödsituationer
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider
Förebygga risker vid fysisk aktivitet på årskursanpassad nivå
-Kunskaper om: - Rätt utrustning - Materialhantering
Du ger enkla beskrivningar av hur man förebygger risker
Du förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker
Du förebygger på ett relativt väl fungerande sätt skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker
Du förebygger på ett väl fungerande sätt skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: