Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 6 med kunskapskrav från Lgr11

Skapad 2016-05-09 09:27 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matris i Geografi för år 6 utifrån förmågorna att analysera, utforska, undersöka och värdera.
Grundskola 6 Geografi SO (år 1-3)

Matrisen är uppdelad i tre delar, granska och motivera, undersöka, beskriva och förklara. I början av varje del visas exempel på olika saker vi jobbat med inom de olika delarna kopplat till kunskapskraven i Lgr11 för att förtydliga kunskapskraven.

Granska och motivera

- Jag kan ge exempel på namn och läge på Sveriges landskap, städer, sjöar och älvar. - Jag kan ge exempel på namn och läge på några geografiska objekt (länder, städer, vatten ) i Norden. - Jag kan ge exempel på namn och läge på Europas länder och huvudstäder. - Jag beskriver lägen och tolkar symboler i en tematisk karta. - Jag förstår innebörden av begreppet klimat. - Jag kan läsa av tabeller som har att göra med två platsers olika klimat. - Jag namnger olika fenomen i naturen. - Jag kan identifiera saker jag gör i vardagen som kräver energi/el. - Jag kan ge exempel på förnybara och icke förnybara energikällor. - Jag kan ge exempel på naturresurser i landskapet. - Jag kan namnge några olika hjälporganisationer.
Ej godkänd behöver träna mera.
E nivå
C nivå
A nivå
Kunskapskrav Lgr11
Eleven har (...) kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har inte grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
...grundläggande
...goda
...mycket goda
Kunskapskrav Lgr11
Eleven har (...) kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra (...) om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har inte grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och eleven visar inte att den kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
...grundläggande ...enkla och till viss del underbyggda resonemang
...goda ...utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
...mycket goda ...välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Kunskapskrav Lgr11
I resonemangen beskriver eleven (...) samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven för inte resonemang som beskriver enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
...enkla
...förhållandevis komplexa
...komplexa
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett (...) fungerande sätt.
Eleven kan inte använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
...i huvudsak
...relativt väl
...väl

Undersöka

- Jag kan beskriva Sveriges läge och var i Sverige det bor flest människor. - Jag beskriver hur Nordens länder ser ut utifrån en karta och några enkla fakta. - Jag ger en förklaring till varför städer växer upp i anslutning till vatten. - Jag formulerar en möjlig väderprognos där jag använder väderstreck, temperatur och orden för Sveriges tre delar. - Jag skiljer på uppbyggda respektive nedbrytande krafter av jordytan. - Jag förstår varför jordskalv är vanliga på vissa platser på jorden, men inte på andra. - Jag redogör i bild och text för vattnets betydelse, kretslopp och fördelning. - Jag ger förslag på hur jag kan agera annorlunda för att minska mitt användande av energi/el. - Jag förklarar vad en produkt består av och vilken naturresurs den kommer ifrån. - Jag redogör för människors viktigaste behov.
Ej godkänd behöver träna mera.
E nivå
C nivå
A nivå
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan inte undersöka omvärlden och använder inte kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, eller för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
...i huvudsak ...enkla
...relativt väl ...utvecklade
...väl ...välutveckalde
Kunskapskrav Lgr11
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett (...) sätt.
Vid fältstudier använder eleven inte kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
...i huvudsak fungerande
...relativt ändamålsenligt
...ändamålsenligt och effektivt

Beskriva och förklara

- Jag kan resonera om för- och nackdelar med att bo i en stad och i en glesbygd. - Jag kan ge troliga förklaringar till varför folk flyttar. - Jag jämför två platser klimat och drar någon slutsats. - Jag kan delvis förklara att jordens plattor rör sig och vilka konsekvenser det medför. - Jag redogör för varför vissa energikällor är mest hållbara eller ekonomiska. - Jag redogör för sambandet mellan rent dricksvatten, hälsa och mat i världen.
Ej godkänd behöver träna mera.
E nivå
C nivå
A nivå
Kunskapskrav Lgr11
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan inte resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger inte enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl underbyggda
Kunskapskrav Lgr11
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då (...) underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för inte resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger inte enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: