Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris till Filmanalys

Skapad 2016-05-25 09:09 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Innehåller förklaringar av kunskapskraven
Grundskola 7 – 9 Svenska
Kunskapskrav
E
C
A
2 Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i filmen och du kan koppla ihop någon händelse med en annan.
Du kan koppla ihop fler händelser och kan motivera din åsikt.
Du kan driva och argumentera för de kopplingar du hittar och kan även se underliggande orsaker som är mer abstrakta.
3 Tolka och föra resonemang om texters budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan ge exempel på något budskap, men du motiverar inte så tydligt. Du kan föra ett enkelt resonemang kring budskapet och visar att du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i filmen och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa "mellan raderna" i filmen och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i filmen och motiverar dessa tydligt. Du kan med lätthet urskilja även de icke dolda budskapen i en text och med hjälp av det kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en filmanalys.
Du följer formen för en filmanalys relativt väl.
Du följer formen för en filmanalys väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
9 Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan beskriva och förklara vad du har sett med hjälp av några av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till händelser i filmen och har i huvudsak följt strukturmallen för texttypen.
Du kan beskriva och förklara vad du har sett utförligt med hjälp av de begrepp som vi använt. Du hänvisar till händelser i filmen och har följt strukturmallen för texttypen relativt väl.
Du kan beskriva och förklara vad du har sett utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du behärskar olika sätt att hänvisa till händelser i filmen och följer strukturmallen för texttypen.
11a Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
11b Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: