Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slutbedömning svenska åk 3

Skapad 2016-05-25 13:37 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Svenska

Här ser du lärarens bedömning av visad kunskap i förhållande till kunskapskraven i svenska för åk 3.

Särskild insats
Aspekt 1
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ny aspekt
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Ny aspekt
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Ny aspekt
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Ny aspekt
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Ny aspekt
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ny aspekt
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Ny aspekt
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Ny aspekt
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Ny aspekt
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: