Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Energi åk 8-9 Ht 2015 - Vt 2016

Skapad 2016-06-07 21:00 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Fysik

Energi, energiomvandlingar och energiflöden åk 7 – 9 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid, samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av strålning och strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
• Aktuella samhällsfrågor som rör energi, miljö och hälsa.

Granska, kommunicera och ta ställning

Granska, kommunicera och ta ställning
Ställnings-taganden och konsekvenser
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor och åsikter
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information
Kan använda information på ett i huvudsak fungerade sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett relativt väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.

Begrepp, modeller och teorier

Begrepp, modeller och teorier
Använda begrepp för att beskriva och förklara sammanhang
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska modeller kring partiklar och strålning
Använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Resonera om samband kring människa, teknik, energi, naturresurser och hållbar utveckling
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Naturveten-skapliga upptäckter
Kan ge exempel på och beskriva några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

★ Genomföra systematiska undersökningar.

Systematiska undersökningar
Genomförande och planeringar
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
… Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
… Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsats
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god till fysikaliska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god till fysikaliska modeller och teorier.
Rimlighet
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förbättringar
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Gör enkla dokumentationer.
Gör utvecklade dokumentationer.
Gör välutvecklade dokumentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: