Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell bedömningsmatris Kemi Lgr 11 åk 7-9 Vt-2016

Skapad 2016-06-15 13:01 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi NO (år 1-3)

Granska, kommunicera och ta ställning

>
>
>
Ställnings-taganden och konsekvenser
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Kan diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då på fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter och argument i diskussioner
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information, källornas trovärdighet och relevans
Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Kan använda information på ett i huvudsak fungerade sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett relativt väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Kan använda information på ett väl fungerade sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar

>
>
>
Genomförande och planeringar
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsats
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Rimlighet
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förbättringar
Bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Gör enkla dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör utvecklade dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör välutvecklade dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp, modeller och teorier

>
>
>
Begrepp, modeller och teorier
Har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Kemiska samband i naturen
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Energi-omvandlingar och kretslopp
Undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Människa, energi, naturresurser och hållbar utveckling
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Naturveten-skapliga upptäckter
Kan ge exempel på och beskriva några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: