Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

*Grundmatris i Matematik år 1-3 Team Södra Sandby

Skapad 2016-06-16 08:55 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Nätverksgrupper Lgr 11
Grundskola 1 – 3 Matematik

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna istället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt (t.ex. en cirkel) eller en process (t.ex. subtraktion) eller en egenskap (t.ex. omkrets).

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik.

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera.

-->
-->
Lägsta önskade nivå
-->
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilka metoder man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.)
  • Ma
Du behöver hjälp med att förstå enkla problem (t.ex. att hitta den informationen som du behöver för att lösa problemet). Du behöver hjälp med att välja en strategi för att lösa problemet.
Du behöver hjälp med vissa delar för att förstå och lösa enkla problem (förståelse, information eller val av strategi/metod). Du kan delvis förklara hur du har tänkt men vissa steg i lösningen saknas.
Du förstår enkla problem på egen hand och kan välja en strategi för att lösa problemet, t.ex. rita eller använda laborativt material. Du kan förklara hur du har löst problemet, steg för steg och reflekterar över svarets rimlighet (kan svaret vara rätt utifrån uppgiften).
Du kan lösa enkla problem och kan välja en eller flera bra metoder. Du motiverar svarets rimlighet. Du visar att du kan lösa problemet på olika sätt.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Ma
Du känner inte igen eller kan inte själv använda begreppen.
Du känner igen olika begrepp men använder ett vardagligt språk, t.ex. ”plussar” eller fyrkant. Du kan nämna någon egenskap hos olika begrepp men kan inte ge en tydlig beskrivning.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp: Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder. Du kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra t.ex. beskriva likheter och skillnader (t.ex. mellan en kvadrat och en triangel eller addition och multiplikation).
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett lämpligt och korrekt sätt i olika situationer. Du kan förklara sambanden mellan begrepp, t.ex. förklara sambandet mellan addition och multiplikation.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • Ma
Du behöver hjälp med att välja och använda en i huvudsak fungerande metod för att lösa enkla rutinuppgifter. Du behöver tydliga instruktioner som hjälp.
Du kan med viss hjälp hitta och använda en i huvudsak fungerande metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan utifrån ett sammanhang själv välja och använda en i huvudsak fungerande metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan utifrån ett sammanhang själv välja en lämplig metod för att lösa rutinuppgifter.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang. (Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument, t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.)
  • Ma
Du svarar på direkta frågor.
Du följer ett matematiskt resonemang och ställer frågor, som oftast är viktiga i sammanhanget. Du försöker föra ett eget matematiskt resonemang (tankegång) men som kan vara svårt att följa.
Du för och följer enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultat. Du för resonemanget vidare genom att du ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Du för och följer matematiska resonemang och kan resonera kring för- och nackdelar med olika metoder.
Kommunikation
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar och slutsatser. (Visa/berätta/förklara hur man har tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.)
  • Ma
Du kan inte redogöra muntligt eller skriftligt för hur du tänker.
Du försöker att med egna ord berätta om ditt tillvägagångssätt. Du kan med hjälp av stödfrågor redogöra för hur du tänker genom att använda en eller flera olika uttrycksformer (t.ex. muntligt och skriftligt).
Du beskriver olika tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt genom att använda konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du kan förklara din tankegång på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
Du beskriver olika tillvägagångssätt på ett korrekt sätt genom att använda konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du kan förklara din tankegång på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Du deltar i diskussioner och argumenterar för dina tankegångar.

Centralt innehåll år 1-3 (Läroplanen för grundskolan 2011)

-->
-->
Lägsta önskade nivå
-->
Ej gått igenom
---------->
---------->
---------->
Tal och tals användning
Ramsräknar 0-100
Ramsräknar 0-1000 i sekvenser
Ramsräknar 0-10000 i sekvenser, även t ex hoppa 100-hopp hoppa 500-hopp
Delar upp 1-10
Delar upp 0-20
Delar upp 1-100
Tallinjen 100
Tallinjen 1000
Tallinjen 0-10000
Taluppfattning 0-20
Taluppfattning 0-200
Taluppfattning 0-10000
Positioner för ental och tiotal
Positioner för ental, tiotal och hundratal
Positioner för ental, tiotal och tusental
Känna till våra siffrors ursprung
Känna till en annan än vår kulturs matematiska symboler
Känna till ytterligare en annan än vår kulturs symboler
Formar siffror och skriver och skriver tal 0-100
Kunna hälften och dubbelt
Teckna en halv och en fjärdedel i bråkform och jämföra med en hel
Jämföra och namnge 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5 och jämföra med en hel
Förstår vad addition och subtraktion står för samt sambandet mellan de två räknesätten
Användandet av addition och subtraktion i elevnära situationer
Kan använda addition och subtraktion i vardagliga situationer
Förstå vad multiplikation och division står för samt sambandet mellan de två räknesätten
Användandet av multplikation och division i elevnära situationer
Kan använda multiplikation och division i vardagliga situationer
Multiplikation upp till 5*5
Huvudräkning 0-10 med addition och subtraktion
Huvudräkning 0-20 med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200
Huvudräkning 0-1000 med addition och subtraktion 500 + 700 eller 900 - 400
Huvudräkning 0-10 med multiplikation och division
Huvudräkning 0-20 med multiplikation och division
Huvudräkning 0-1000 med multiplikation och division 2x500 eller 1000 /2
Skriftliga räknemetoder 0-20 med addition och subtraktion utan tiotalsövergång.
Skriftliga räknemetoder med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200.
Skriftliga räknemetoder 0-1000 med addition och subtraktion med tiotalsövergång.
Använda miniräknare
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Algebra
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-10 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addiion och subtraktion T.ex. 3+_=5.
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion.
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division.
Kunna fortsätta rita ett givet geometriskt mönster.
Konstruera egna geometriska mönster.
Upptäcka, konstruera och beskriva enkla geometriska mönster.
Kunna talföljd och skutträkna 2, 5 och 10 inom talområde 0-100
Kunna konstruera talföljder och skutträkna 2, 3, 4, 5, 10, 100
Kunna fortsätta olika talföljder t ex +1, +2, +3 samt oregelbunda talföljder inom talområde 0-100
Geometri
Känna till och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
Känna till och namnge punkter, linje och sträcka
Känna till och namnge klot, kon, cylinder och rätblock
Avbilda tvådimensionella geometriska objekt efter instruktion t ex rita en kvadrat med en sida på två cm
Konstruera enkla geometriska objekt t ex tillverka ett rätblock i papper
Förminska och förstora objekt i skala. T.ex. 1:2 och 2:1
Lägesord: T ex före, efter, mellan, näst sist, över, under och ordningstal
Jämföra objekt: Större, mindre, längre och längst, dubbelt och hälften
Kunna jämföra och beskriva de geometriska figurerna genom att använda begreppen t ex sidor, hörn
Uppmärksamma symmetri i naturen
Avbilda symmetrin från en given bild
Konstruera egna symmetriska mönster
Laborera och uppskatta längd, vikt och volym i m, kg och liter
Jämför, uppskattar och mäter i kg, m, dm, cm och liter och dl
Jämför, uppskattar och mäter kg, hg, g, m, dm, cm, mm, l och dl
Känna till äldre måttenheter
Avläser hel- och halvtimmar
Avläser kvart över - kvart i
Avläser klockan och gör enkla tidsberäkningar
Sannolikhet och statistik
Känna till slumpmässiga händelser i experiment och spel
Sortera och redovisa enkla resultat med konkret material t ex bollar , kapsyler och frukt
Avläsa enkla tabeller och diagram.
Att göra en undersökning och visa resultatet i tabell och diagramform
Konstruera egna diagram efter given information
Samband och förändringar
Kunna udda och jämna tal
Dubbelt hälften
Kunna proportionella samband, så som äldre och yngre, större och mindre i problemlösning
Problemlösning
Lösa enkla problem muntligt eller ritande
Lösa enkla problem muntligt, ritade och skriftligt.
Sortera och plocka ut viktig information i en problemformulering och lösa ett problem med passande metod
Formulera/rita en enkel räknesaga
Konstruera egna problem med mattespråket
Kunna förklara och motivera vilken metod som använts
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: