Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5A

Skapad 2016-08-28 16:55 i Västerby skola Hedemora
Detaljerad bedömningsmatris ur lärarhandledning Favoritmatematik 5A, kopplad till läromedlet.
Grundskola 5 Matematik

Matematik är ett viktigt, intressant och mångsidigt ämne. I Favorit Matematik 5A repterar vi de grundläggande räknesätten och övar på bråk. I geometrikapitlet övar vi bland annat på att mäta vinklar med gradskiva och rita cirklar med passare. Boken innehåller även spel och spännande problemlösningsuppgifter. Ibland kräver matematiken uthållighet och hjärngymnastik, men i utbyte belönar den dig med aha-upplevelser och känslan av att lyckas.

Problemlösning

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat.
  • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Du har inte nått målet. Du behöver mer träning och stöd.
Godtagbar nivå/E-nivå
Du når högre nivå.
Rubrik
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller:
Problemlösning
• De fyra räknesätten
Problemlösning
• Ekvationer och olikheter
Problemlösning
• Tal i bråkform
Problemlösning
Tolkar och löser problem i geometri, t.ex. med omkrets och vinkelsumma på ett godtagbart sätt.
Problemlösning
Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
Problemlösning
Bedömer rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
  • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har inte nått målet. Du behöver mer träning och stöd.
Godtagbar nivå/E-nivå
Du når högre nivå.
Rubrik
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang:
Begrepp
• Summa, differens, produkt, kvot, ekvationer, olikheter och delbarhet.
Begrepp
• Bråk, blandad form, enklaste form, omvandla, förkorta och liknämning.
Begrepp
• Punkt, linje, stråle, sträcka och polygon.
Begrepp
• Parallell, vinkelrät och skärningspunkt.
Begrepp
• Vinkel, grader, rät, spetsig och trubbig.
Begrepp
• Cirkel, medelpunkt, cirkelsektor, radie och diameter.
Begrepp
• Klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock.
Begrepp
Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.
Begrepp
Visar på samband mellan olika begrepp, som att antal grader i triangelns vinkelsumma och den raka vinkeln är samma.

Metoder

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
Du har inte nått målet. Du behöver mer träning och stöd.
Godtagbar nivå/E-nivå
Du når högre nivå.
Rubrik
Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning i
Metoder
• addition
Metoder
• subtraktion
Metoder
• multiplikation
Metoder
• division
Metoder
Genomför beräkningar utifrån prioriteringsregeln.
Metoder
Genomför beräkningar med liknämniga bråk, i addition och subtraktion.
Metoder
Genomför beräkningar med bråk i multiplikation och division.
Metoder
Ritar geometriska objekt, trianglar, fyrhörningar, parallella linjer, rätvinkliga linjer, linjer som skär varandra, vinklar och cirklar.
Metoder
Beräknar omkrets och vinklar i trianglar och fyrhörningar.

Resonemang

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Du har inte nått målet. Du behöver mer träning och stöd.
Godtagbar nivå/E-nivå
Du når högre nivå.
Rubrik
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med :
Resonemang
• de fyra räknesätten
Resonemang
• bråk
Resonemang
• geometeriska objekt, omkrets och vinklar

Kommunikation

Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer
Du har inte nått målet. Du behöver mer träning och stöd.
Godtagbar nivå/E-nivå
Du når högre nivå.
Rubrik
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt och beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med:
Kommunikation
• de fyra räknesätten
Kommunikation
• bråk
Kommunikation
• geometeriska objekt, omkrets och vinklar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: