Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, kunskapskrav, för år 6

Skapad 2016-08-29 13:45 i Strömsskolan Lilla Edet
Kunskapskrav i bedömningsmatris
Grundskola 6 Matematik
FÖRMÅGA
Ej påbörjad eller ännu ej färdig/uppnådd förmåga
Kunskapskrav E
Grundläggande kunskaper I dessa områden har du grundläggande kunskaper som du behöver bearbeta och fördjupa
Kunskapskrav C
Goda kunskaper I dessa områden har du goda kunskaper som du bör fortsätta att utveckla och fördjupa
Kunskapskrav A
Mycket goda kunskaper I dessa områden har du mycket goda kunskaper som du kan fortsätta att utveckla och fördjupa
Formulera och värdera
Du har olika sätt att lösa uppgiften på och väljer och motiverar på vilket sätt du väljer att arbeta på, samt värderar valda strategier och metoder. Metakognitiv förmåga Procedurförmåga Analys förmåga
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förklara matematik
Föra och följa matematiska resonemang Förklara hur du eller någon annan löser uppgiften. Förklara om det är ett rimligt svar med motivering. Ger förslag på olika sätt att lösa uppgiften. Kommunikativ förmåga Analys förmåga
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Ord och begrepp
Du använder matematiska ord och begrepp när du analyserar problemformuleringar, samband metoder. Begreppsförmåga Procedurförmåga
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matteresonemang
Du kan föra och följa matematiska resonemang och uttrycksformer och hur de relaterar till varandra. Kommunikativ förmåga Analysförmåga
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Du kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter Procedurförmåga Metakognitiv förmåga Analysförmåga
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Tillvägagångssätt
Du kan använda matematiska uttryck för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Analysförmåga Kommunikativ förmåga Begreppsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycks- former med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Samtal och resonemang
Du kan använda matematikensuttryck för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Analysförmåga Begreppsförmåga Kommunikativ förmåga
I redovisningar och samtal kan Du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan Du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan Du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: