👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7-9

Skapad 2016-08-30 21:03 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi

Lgr:s kunskapskrav - med värdeorden sist i meningarna

Ännu ej uppnått
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är... samt beskriver också tänkbara konsekvenser
….enkla..
...utvecklade..
...välutvecklade..
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…väl fungerande sätt.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. ..
och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven…
… bidra till att formulera dessa.
… formulerar dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
…formulerar dessa.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla
utvecklade
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor
och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade
Eleven har ... kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven visar detta genom att….
….grundläggande ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
…goda förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
….mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Resonemangen är...
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer.
enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Dessutom för eleven resonemang kring hur människan påverkar naturen. Resonemangen är...
…enkla och till viss del underbyggda och eleven visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och eleven visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och eleven visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.