👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödsleskolans bedömningsmatris KEMI 7-9

Skapad 2016-10-13 11:16 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att granska frågor som rör kemi
Se kommentar
Du jämför olika källor och väljer en källa utan att motivera ditt val.
Du jämför olika källor och kan till viss del resonera om de olika källornas relevans och trovärdighet. Du skiljer fakta från värderingar och förklarar med enkla motiveringar hur du tänkt.
Du jämför olika källor och för utvecklade resonemang kring källornas relevans och trovärdighet. Du skiljer fakta från värderingar och förklarar med utvecklade motiveringar hur du tänkt.
Du jämför olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring källornas relevans och trovärdighet. Du skiljer fakta från värderingar och förklarar med välutvecklade motiveringar hur du tänkt.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör kemi kopplat till andra ämnen som energi, teknik, miljö och samhälle.
Se kommentar
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet, men för inte diskussionen framåt, ställer frågor eller knyter an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du för diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du för diskussionen framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i kemi för att ta ställning i frågor som rör kemi
Se kommentar
Du tar ställning men motiverar inte din åsikt
Du tar ställning och motiverar din åsikt på ett enkelt sätt
Du tar ställning och motiverar din åsikt på ett utvecklat sätt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett välutvecklat naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i kemi
Se kommentar
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar.
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättringsförslag.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang kopplat till naturvetenskapliga teorier när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang kopplat till naturvetenskapliga teorier när du jämför dina och andras resultat. Du ger sedan egna förslag till förbättringar och ställer nya frågor.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom kemin
Se kommentar
Du använder ord och begrepp slumpartat.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara enkla samband.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara samband mellan begreppen. Du visar på fördelar och begränsningar.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara komplexa samband mellan begreppen. Du generaliserar och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Kommentarer kring användandet av matrisen: Bedömningsaspekten som beskriver förmågan att göra systematiska undersökningar, beskrivs mer ingående i arbetsmatrisen ”naturvetenskapligt arbetssätt”. Skillnaden mellan enkel, utvecklad och välutvecklad nivå bör synliggöras för eleverna genom elevexempel. Beskrivning av begrepp som används i matrisen: Med Granska menar vi: att jämföra och vara källkritisk Med källor menar vi: Olika medier varifrån kunskaper kan hämtas, exempelvis böcker, internet, filmer, tv, tidningar och så vidare. Med kommunikation menar vi: beskriva, berätta, argumentera med mera både genom bild, tal och skrift. Med andra redovisningsformer (framställningar) menar vi till exempel: drama, power point, diagram, tabeller, bilder, Med att ta ställning menar vi att framföra och bemöta åsikter Med enkel dokumentation avses: Kortfattad text och bild så att en kamrat eller lärare förstår beskrivningen utan att ha sett experimentet. (Text och bild som inte överrensstämmer) Med utvecklad dokumentation avses: Text och bild som förstärker varandra så att en kamrat eller lärare enkelt förstår beskrivningen utan att ha sett experimentet. Med välutvecklad dokumentation avses: Text och bild samstämmer och uttrycks med naturvetenskapliga termer som förstärker varandra så att en kamrat eller lärare enkelt förstår beskrivningen utan att ha sett experimentet. Med utvecklat resonemang menar vi: jämföra sina egna och andras resultat, hitta skillnader och likheter. Med välutvecklat resonemang menar vi: Hitta skillnader och likheter samt dess orsak och verkan. Med ett i huvudsak fungerande sätt menar vi: oftast fungerande sätt Med ett väl fungerande sätt menar vi: att man kan använda orden i nya sammanhang inom kemin Med ett mycket väl fungerande sätt menar vi: att man kan väva samman ord och begrepp från olika sammanhang samt skapa egna frågeställningar utifrån begreppen.