Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östlyckeskolans kunskapsmatris spanska

Skapad 2016-10-26 15:45 i Östlyckeskolan Alingsås
Syftet med Östlyckeskolans kunskapsmatris är att tydliggöra de fem förmågor som eleverna ska utveckla under sin högstadietid.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Östlyckeskolans kunskapsmatris

Den här matrisen vänder sig till dig som elev. Den är till för dig och ditt lärande.

Lärandet kan sägas bestå av fem förmågor: begreppslig förmåga, procedurförmåga, kommunikativ förmåga, analysförmåga och metakognitiv förmåga. Dessa förmågor är de som du ska utveckla under din högstadietid.

De fem förmågorna ingår i kunskapskraven i alla ämnen och därför har vi på Östlyckeskolan arbetat fram den här gemensamma bedömningsmatrisen. Vi hoppas att den ska bidra till att du känner igen dig i bedömningen i alla ämnen, förstår vad som krävs för de olika betygsstegen och når de betyg du strävar efter.

Vi hoppas också att vårdnadshavare ska ta del av matrisen och på så sätt lättare kunna följa din kunskapsutveckling.

För lärarna innebär matrisen en samsyn på lärande och bedömning. Den skapar en röd tråd genom alla ämnen och årskurser och underlättar samarbete.

Här kan du läsa mer om de fem förmågorna:
http://skolvarlden.se/sites/default/files/styles/article-wide/public/images-article-blurb/guiden-02.png?itok=gxayRMTv

Begreppslig förmåga

Här bedöms hur du använder ord och begrepp som hör till det aktuella arbetsområdet.
F
E
C
A
Aspekt
Hur du använder ord och begrepp inom arbetsområdet
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Du använder många ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.

Procedurförmåga

Här bedöms hur du hanterar information och hur du genomför dina arbetsuppgifter.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du använder olika typer av källor, till exempel bilder, grafer, statistik, recept, filmer, ljudfiler, ackordscheman, mönster, instruktioner och beskrivningar
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du använder med visst stöd olika källor.
Du använder självständigt olika källor.
Du använder självständigt olika typer av källor.
Aspekt 2
Hur du värderar källor och information
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du motiverar på ett enkelt sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Du motiverar på ett tydligt sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Du motiverar på ett tydligt och nyanserat sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Aspekt 3a
Hur du använder information i teoretiska moment
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du visar att du förstår innehållet i stora drag. Du formulerar dig delvis med egna ord.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta detaljer. Du kan till största del formulera dig med egna ord. Arbetet kan följa den struktur som finns i källorna.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer. Du formulerar dig självständigt. Arbetet har en struktur som inte är bunden till källorna.
Aspekt 3b
Hur du genomför dina arbetsuppgifter
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du arbetar kontinuerligt med din uppgift/ produkt/ teknik. Du väljer metod / arbetsgång med hjälp av läraren.
Du arbetar kontinuerligt med din uppgift/ produkt/ teknik. Du genomför ditt arbete till viss del självständigt.
Du arbetar kontinuerligt med din uppgift/ produkt/ teknik. Du genomför ditt arbete på ett självständigt sätt.

Kommunikativ förmåga

Här bedöms hur du presenterar kunskaper, tankar och åsikter.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du resonerar och på vilket sätt du håller dig till frågeställningen
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du resonerar på ett enkelt sätt. Ditt resonemang bygger mer på subjektiva åsikter än på fakta.
Du resonerar till viss del på ett relevant och logiskt sätt. Ditt resonemang bygger till största delen på fakta.
Du resonerar helt och hållet relevant och logiskt. Ditt resonemang är till alla delar underbyggt av fakta.
Aspekt 2
Hur du resonerar utifrån olika perspektiv
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du resonerar utifrån ett perspektiv.
Du resonerar utifrån några perspektiv.
Du resonerar utifrån många olika perspektiv.
Aspekt 3
Hur du resonerar utifrån olika led
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Ditt resonemang består av ett led.
Ditt resonemang är uppbyggt av några led.
Ditt resonemang är uppbyggt av flera led.
Aspekt 4a
Hur du presenterar ditt arbete muntligt eller skriftligt
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Din presentation är enkel och begriplig. Den är till viss del anpassad till syfte, mottagare och sammanhang.
Din presentation är utvecklad och har en relativt god struktur. Den är relativt väl anpassad till syfte, mottagare och sammanhang.
Din presentation är välutvecklad med väl fungerande struktur. Den är väl anpassad till syfte, mottagare och sammanhang.
Aspekt 4b
Hur du använder språket när du samtalar
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För moderna språk: Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du för samtalet framåt genom att lyssna på och bemöta andras inlägg. Du utvecklar dina egna tankar och åsikter. För moderna språk: Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Du breddar och fördjupar samtalet genom att ställa relevanta frågor, framföra och bemöta åsikter. Du använder strategier som förbättrar kommunikationen. För moderna språk: Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande

Analysförmåga

Här bedöms hur du tolkar, förklarar, gör jämförelser samt visar på samband inom arbetsområdet.
F
E
C
A
Aspekt
Hur du reflekterar kring uppgiften eller frågeställningen.
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du gör enkla relevanta kopplingar till något liknande eller till dig själv. Du visar på enkla relevanta samband.
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör relevanta kopplingar både till dig själv och omvärlden. Du gör jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta förhållandevis komplexa samband.
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör avancerade kopplingar både till dig själv och omvärlden. Du gör avancerade jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta komplexa samband.

Metakognitiv förmåga

Här bedöms hur du resonerar kring vad som är rimligt, hur du väljer mellan olika strategier, prövar och omprövar samt löser problem. Här bedöms även hur du reflekterar kring och värderar din arbetsinsats.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du resonerar kring vad som är rimligt
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du kan till viss del och i vissa situationer avgöra vad som är rimligt.
Du kan i de flesta fall avgöra vad som är rimligt.
Du kan avgöra vad som är rimligt. Du motiverar tydligt varför.
Aspekt 2
Hur du väljer metod och strategi
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Med visst stöd väljer du metod för uppgiften. Du har även en enkel plan för genomförandet.
Du gör ett medvetet val av metod för uppgiften. Du har en medveten strategi för genomförandet.
Du gör ett välmotiverat val av metod för uppgiften. Din strategi är tydlig och väl anpassad till uppgiften.
Aspekt 3
Hur du reflekterar över ditt eget lärande.
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Med visst stöd reflekterar du över din insats i arbetet/ämnet; vad som går bra och hur det kan bli bättre.
Du reflekterar över din insats i arbetet/ämnet. Du bearbetar och förbättrar ditt arbete till viss del.
Du reflekterar över din insats i arbetet/ämnet. Du bearbetar och förbättrar ditt arbete till viss del. Du tar med dig dina kunskaper in i andra arbeten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: