Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris svenska åk 1-3 Lv

Skapad 2016-11-02 10:02 i Borgenskolan 3-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Svenska
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven har ännu ej uppnått godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs
Eleven har uppnått godtagbara kunskaper utifrån elevens aktuella årskurs
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommenteraoch återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera det till egna erfarenheter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Eleven kan skriva enkla texter på datorn.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Eleven kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texterna som eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslut.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: