Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig omdömesmatris för Oskarshamns kommun Matematik år 9

Skapad 2016-12-07 13:25 i Rödsleskolan Oskarshamn
Generell matris över matematiska förmågor.
Grundskola 9 Matematik
Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Se kommentar
Löser problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Formulerar och löser olika problem och beskriver tillvägagångssätt.
Formulerar och löser mer omfattande problem på ett väl fungerande sätt där tillvägagångssättet tydligt framgår.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Se kommentar
Använder några begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
Välja och använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder.
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Väljer och använder lämpliga och effektiva metoder som kan vara generella
Värdera för årskursen anpassade valda strategier och metoder.
Se kommentar
Ser en metod men har svårt att värdera den
Ser om den valda metoden är lämplig för sammanhanget
Ser alternativa lösningar och avgör vilken lösning som är den bästa för sammanhanget
Ger förslag på alternativa tillvägagångssätt och motiverar metodens lämplighet
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:- Val av metod - Räknesätt - Resultatets rimlighet
Se kommentar
Svarar endast på direkta frågor.
Ställer och besvarar frågor kring resonemanget och framför argument
Ställer och besvarar frågor samt framför argument som för resonemanget framåt
Ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar resonemanget
Analysera resultatets rimlighet
Se kommentar
Har svårt att bedöma resultatets rimlighet
Bedömer resultatets rimlighet utan motivering
Bedömer resultatets rimlighet och kan delvis motivera varför
Bedömer resultatets rimlighet och motiverar varför

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar utifrån arbetsgruppens tolkningar Begrepp exempel: Negativa tal, variabel, prefix, formel, ekvation, likformighet, procent, sannolikhet, funktion, lägesmått med mera. Metodexempel: Laborativt material, huvudräkning, algoritm, skriftlig räknemetod, rita bilder, miniräknare med mera. Uttrycksformer: Skisser, tabeller, diagram, grafer I huvudsak fungerande sätt: oftast fungerande sätt Fungerande sätt: Ett sätt som kamrater och lärare förstår Elevnära: En situation där eleven känner igen sig, beror på elevens referensram Omfattande problem: Ett problem som kräver uträkningar i flera led eller att eleven kan relatera till tidigare inhämtade kunskaper, Förstå att uppgiften kan innehålla mer information än vad som behövs för att lösa uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: