👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Matematik med hållplatser- åk 1-3

Skapad 2016-12-07 13:51 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik

Följande matris används för att ge en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 1-3.

Hållplats 1 till 2 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor för respektive årskurs. Hållplats 3 innebär att eleven har uppnått kunskapskraven för årskurs 3.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Nedan hittar du kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. När eleven nått hållplats 3 bedöms kunskapskravet för åk.3 vara uppnått.
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Hållplats 1
Du kan:
Hållplats 2
Du kan:
Hållplats 3
Du kan:
Problemlösning
lösa enkla problem
lösa enkla problem efter given arbetsgång
lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
ta ställning till om det är addition eller subtraktion som ska användas vid problemlösning
Tillvägagångssätt och rimlighet
samtala om ett tillvägagångssätt muntligt
beskriva ett tillvägagångssätt muntligt
beskriva tillvägagångssätt och ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.
resonera kring samt värdera en lösning
Begrepp
ramsräkna upp till 100
ramsräkna upp till 115
har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
tiohopp upp till 100
femhopp upp till 50
räkna baklänges från 15 till 0
räkna baklänges från 28 till 0
udda och jämna tal
veckodagarna
månaderna, dygn, 365 dagar på ett år
skriva och förstå 0 till 20
skriva och förstå 0 till 200
beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
förstå positionssystemet
förstå och utläsa positionssystemet
tyngre - lättare, dyrare - billigare, äldre - yngre
högre - lägre, längre - kortare, bredare - smalare, tjockare - tunnare
större än - mindre än, höger - vänster, lägesord (i, på, mellan osv.), fler-färre
mera - mindre
ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
ordningstalen upp till 20
Tal i bråkform
.
visa grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk
Geometriska begrepp
namn och form på kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.
räkna ut omkrets hos en kvadrat, rektangel och triangel
använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Proportionalitet
dubbelt - hälften (0- 20)
dubbelt - hälften (0-100)
använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Matematiska metoder
räkna addition och subtraktion upp till 10
räkna addition och subtraktion upp till 30
välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
räkna multiplikation, 1:an till 5:an + 10:ans tabell
överslagsräkning upp till 100
Huvudräkning
tiokompisarna
tvillingarna
använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
lilla +
stora +
lilla -
stora -
Skriftliga räknemetoder
vid addition och subtraktion välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Matematisk likhet
förstå likhetstecknets (=) betydelse
förstå likhetstecknets (=) betydelse
hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Geometrisk avbildning
rita av och kopiera geometriska figurer
avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Enheter
använda linjal samt enheterna centimeter och meter
använda enheterna decimeter, deciliter och liter, kilo och hekto
göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
använda enheten kronor
läsa av analog och digital termometer
analog tid hel och halv
analog tid kvart över och kvart i
Kommunikation
skapa enkla konkreta räknesagor
skapa, förklara och skriva ner enkla räknesagor
beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Statistik
utläsa och göra enkla stapel- och cirkeldiagram
vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
planera och genomföra en enklare undersökning
planera och genomföra en enklare undersökning efter givna instruktioner
Resonemang
bygga enkla bild- och talmönste (0-20),
förstå och göra färdigt enkla bild- och talmönster
föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.