Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid & längd

Skapad 2016-12-08 13:16 i Främbyskolan Falun
Bedömningsmatris i området tid och längd. Utifrån Mattespanarna 5a.
Grundskola 5

Detta är fyra huvudrubriker som återfinns i Lgr11. Detta är det som bedöms under arbetet med tid och längd.
Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan lösa och formulera problem.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan olika tidsbegrepp, sekund - kvartal-år och gör jämförelser mellan olika enheter och prefix.
Eleven kan tidsuttrycken och gör enkla växlingar mellan dem. Eleven vet vad prefixen kilo-, hekto-, deci-, centi- och milli- innebär
Eleven gör växlingar med flera enheter.
Ny aspekt
Eleven känner till några gamla längdenheter.
Eleven kan några gamla längdenheter som tum, fot, aln och famn
Eleven gör beräkningar med gamla längdenheter och avrundar mått.
Eleven växlar mellan olika enheter som från tum till fot.
Ny aspekt
Eleven kan använda en almanacka
Eleven läser av almanackan och kan ta reda på t.ex. vilken veckodag ett visst datum infaller. Eleven vet vad ett skottår är.
Eleven gör svårare beräkningar utifrån almanackan. Eleven kan även göra beräkningar med skottår.
Eleven beskriver generella regler, t.ex. vad som händer med antalet dagar under ett skottår.
Ny aspekt
Eleven hämtar information ur almanackan för att göra beräkningar
Eleven kan anatalet dagar/månad. Eleven kan skriva sin familjs födelsedatum med 6 siffror.
Eleven gör enkla beräkningar ur almanackan. Eleven kan läsa av ett sexsiffrigt datum och översätta det till text.
Eleven tar hjälp av generaliseringar för att göra beräkningar.
Ny aspekt
Eleven växlar mellan olika längdenheter som mm-mil.
Eleven växlar mellan olika enheter med heltal.
Eleven växlar mellan enheter med decimaler.
Eleven anpassar växlingar med olika lösningsmetoder och med olika antal decimaler.
Ny aspekt
Eleven använder strategier i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Eleven löser problem där det gäller att välja lämpligt räknesätt.
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt
Eleven löser uppgiften, kan variera ´lösningsstrategi och bedöma rimligheten.
Ny aspekt
eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt och val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Eleven försöker göra en egen lösning och se likheter och skillnader mellan lösningarna.
Eleven resonerar kring olika lösningar.
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: