Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NH Matematik, år 1-3 HT-16 åk 3

Skapad 2016-12-11 21:32 i Nyhemsskolan Halmstad
Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågor enligt lgr 11 med hjälp av det centrala innehållet på för att nå kunskapskraven i år 3.Under hösten- 16 i år 3 har vi arbetat med följande område:
Grundskola 1 – 3 Matematik

Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågor enligt lgr 11 med hjälp av det centrala innehållet för att nå kunskapskraven i år 3. Under hösten -16 har vi arbetat med följande område:

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Kunskapskrav

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3  
Kunskapskrav
 • Ma
Jag kan udda och jämna tal
Jag kan ge enkla omdömen om att ett svar är rimligt
Eleven kan förklara och ge utförliga svar om rimlighet i ett svar.
 • Ma
Jag kan skriva siffrorna 0-9
Jag kan räkna med ental och tiotal
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma
Jag kan talkamraterna upp till 10
Jag kan ordningstalen 1-31 ( antal dagar på en månad)
Jag känner till hur symboler för tal kan användas samt hur de använts i olika kulturer
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma
 • Ma
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag har räknestrategier för att räkna ut addition och subtraktion i talområdet 0-20
Jag kan använda miniräknare till de fyra räknesätten
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan använda mig av begreppen addition och subtraktion
Jag kan algoritmer i addition och subtraktion utan växling
Jag kan algoritmer i addition och subtraktion med växling
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200. Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag vet vad de matematiska symbolerna +, - och = betyder
Jag kan de matematiska symbolerna =, > och <
Jag kan de matematiska symbolerna för multiplikation och division
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma
Jag förstår ental och tiotal i positionssystemen
Jag förstår ental, tiotal och hundratal i positionssystemet
Jag kan entalets, tiotalets, hundratalets och tusentalets placering i positionssystemet
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma
Jag kan multiplikations-tabellerna 1, 2 och 10
Jag kan multiplikations-tabellerna 1-5
Eleven kan multiplikationstabellerna upp till 10.
 • Ma
Jag förstår sambandet mellan multiplikation och division i tabellerna 2 och 10
Jag kan förstå och se sambandet mellan några tal med multiplikation och division.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma
 • Ma
Jag kan dela en helhet i 1/2, 1/3 och 1/4
Jag kan skriva enkla bråk.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma
 • Ma
Jag kan se, följa och konstruera enkla mönster
Jag kan se, följa och konstruera enkla talmönster
Jag kan se, följa och konstruera svårare talmönster.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
 • Ma
Jag kan årstider, månader, veckor och dygn.
Eleven kan utan problem svara på årstider, månader, veckor och dagar. Eleven kan skriva datum på olika sätt.
 • Ma
Jag kan hel och halv timma på analog klocka
Jag kan kvart i och kvart över på analog klocka
Jag kan klockan analogt
Eleven kan både den analoga och digitala klockan.
 • Ma
Jag kan göra enklare beräkningar och uppskattningar av tid
Eleven kan resonera och göra beräkningar och uppskattningar av rum och tid.
 • Ma
Jag kan konstruera ett enklare symmetriskt mönster
Eleven kan konstruera svårare symmetriska mönster.

Samband och förändringar

 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Kunskapskrav
 • Ma
Jag kan ge exempel på enklare proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan använda och ge exempel på proportionella samband i elevnära situationera.

Problemlösning

 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunskapskrav
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan rita en egen räknesaga inom talområdet 0-10
Jag kan skriva eller berätta en enklare räknesaga inom talområdet 0-100
Jag kan skriva eller berätta en räknesaga inom talområdet 0-100
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan lösa vardagsnära problem med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Jag kan välja räknesätt vid enkla vardagsnära problem inom talområdet 0-20
Jag kan välja lämpligt räknesätt samt lämplig strategi för att lösa vardagsnära problem med de fyra räknesätten
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: